Till innehåll på sidan

Impact på KTH

KTH:s Impact-arbete ska beskriva och kommunicera den påverkan som KTH har på det omgivande samhället genom vår forskning, utbildning och samverkan.

Vad är impact?

Impact kan definieras som påverkan på, förändring av och nytta för något utanför akademin. Det kan exempelvis vara påverkan på samhällsområden som ekonomi, kultur, tjänster, hälsa, livskvalitet och miljö, eller på människors beteende, attityder, policyer och processer.

Syftet med KTH:s impactarbete är bidra till inspiration, systematik och konkretion för att visa den påverkan KTH har på det omgivande samhället.

Det finns flera omvärldsfaktorer som för upp impact allt högre på agendan:

  • Nya krav från forskningsfinansiärer på att beskriva sin påverkan i ansökningar. 
  • Kommande krav på att synliggöra sin påverkan vid anställningar inom forskning.
  • Högre internationella krav på att kunna visa upp påverkan och nytta av forskning och utbildning.
  • Politiker i Sverige vill se att skattefinansierade medel kommer till nytta.

För KTH finns många fördelar med att arbeta med impact, bland annat för att:

  • uppfattas som nationellt ledande och drivande inom impact.
  • vara konkurrenskraftiga i ansökningar för forskningsanslag och externa medel.
  • öka engagemang och kännedom om våra utbildningar och kurser hos privat och offentlig sektor.
  • öka möjligheterna och uppmuntra till samverkan internt mellan forskning och utbildning samt med externa parter.
  • öka attraktion för anställda och studenter.

Impact-historik

KTH har arbetat med impact som begrepp sedan 2012. Samma år genomfördes forskningsutvärderingen RAE2012 där ”impact and engagement” finns med som en av parametrarna. Under 2019-2022 genomför KTH en ny RAE där impact fortsatt har en tydlig del.

Sedan 2013 har flera projekt genomförts för att öka kunskaperna och systematiskt stärka och tydliggöra KTH:s påverkan på samhället. 2015 instiftades rollen impact-ansvariga på KTH:s skolor. Dessa koordinerar arbetet vid respektive skola.

KTH:s impact-arbete hade stöd av Vinnova under perioden 2013-2017. Från och med 2018 finansierar KTH arbetet med egna medel.

Organisation

KTH:s arbete med Impact samordnas av Johan Blaus , medan det övergripande ansvaret ligger hos projektets styrgrupp. Den består av: 

Var och en av KTH:s fem skolor har en eller flera impact-ansvariga som arbetar med det strategiska arbetet lokalt på skolan. Flera skolor har även en eller två kommunikatörer tillägnade projektet.

Lista över Impactansvariga

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-09