Till innehåll på sidan

MSCA ger stöd för forskares rörlighet och karriärutveckling

Publicerad 2021-05-10

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska Kommissionens flaggskeppsinitiativ för att främja forskares rörlighet och utveckling samt program för forskarstuderande. I slutet av maj väntas nu de första utlysningarna att släppas för Postdoctoral Networks och Doctoral Networks inom Horisont Europa.

Porträttbild av Mia Brandelius forskningsrådgivare för MSCA programmen på RSO

Mia Brandelius, forskningsrådgivare på KTH Research Support Office, berättar om vad som är nytt eller speciellt för de olika utlysningarna som ger möjligheter till utlandsvistelser, samarbeten och utbyten av idéer inom forskningsområden samt hur dessa dissemineras och kommer till nytta för allmänheten.

Vad kan MSCA:s program erbjuda för KTH:s forskare och anställda?

- Det finns utlysningar inom MSCA för alla nivåer i en forskares karriär och det finns även ett utbytesprogram för anställda vi lärosäten, centra och andra organisationer. Programmen för doktorander omfattar både forskarstuderande och de som utför avancerad forskning, i.e. utför postdoktorala studier.

- Huvudsyftet är att stärka forskares karriärutveckling och ge möjligheter för vistelser i andra länder och organisationer samt att skapa, alternativt vidareutveckla, samarbeten både inom och utanför Europa.

Vilka är utmaningarna och höjdpunkterna i ditt arbete som forskningsrådgivare för MSCA?

- Processerna tar många månader så jag tillbringar mycket tid med de som söker finansiering inom de olika delarna av programmet. Det börjar när ett call öppnar, jag ger råd under ansökningsfasen, då ett projekt beviljas samt under hela projektets livscykel. Eftersom EU:s regelverk inte är helt lätt att tolka så underlättar det att jag flera års erfarenhet av programmen och en juristutbildning med inriktning på EU-rätt i bagaget.

- Alla sökande är välkomna att kontakta mig och jag uppmanar dem faktiskt att göra i allalägen, även om det endast gäller att ”bolla” en fråga. I ansökningsfasen strävar jag, givetvis, efter att göra ansökan mer konkurrenskraftig då MSCA-finansiering är extremt svårt att få och söktrycket har varit enormt de senaste åren. Om ett projekt sedan blir beviljat medel firar vi såklart men sen är det genast dags att arbeta vidare med kontraktsfasen. Då är målet att skapa de bästa förutsättningarna genom olika avtal vilket involverar jurister, HR-personal och ekonomer på skolorna samt givetvis ansvariga forskare, så att projektet kan fortlöpa så smidigt som möjligt genom hela projektcykeln.

- Att få följa resultaten av dessa ofta banbrytande projekt av hög vetenskaplig kvalitet och stor relevans för samhället är en belöning för alla inblandade. Jag ser det som ett privilegium att få bidra till att dessa projekt kan förverkligas och tackla stora utmaningar inom områden som hälsa, cancer och hållbarhetsfrågor.

Vad innebär Doctoral Networks och vad bör sökande tänka på?

MSCA Doctoral Networks ger forskarstuderande möjlighet att träna sig på att hantera olika framtidsutmaningar och hur de kan omsätta sina kunskaper till att utveckla tjänster eller produkter till nytta för samhället och samhällsekonomin.

- KTH har varit framgångsrika i ansökningarna för att koordinera nätverk, och snittar ca 8-10 beviljade nätverksprojekt per utlysning, vilket är en hög beviljandegrad. Numera behöver ansökningarna vara väl underbyggda för att nå poäng på 96-100 vilket krävts under de senaste ansökningsomångerna. RSO försöker alltid ge vägledning i ansökningsfasen i nära dialog med KTH:s sökande.

- I linje med Europeiska Kommissionens ambitioner att tackla klimatutmaningar och relaterade frågor har man publicerat MSCA Green Charter.  Den fastställer ett antal allmänna principer och mål som främjar hållbara implementeringar av forskningsresultat som överensstämmer med European Green Deal, med Agenda 2030 och de globala målen.

Vad erbjuder Postdoctoral Fellowshipsför forskare och lärosäten?

MSCA Postdoctoral Fellowships vänder sig till forskare med doktorsexamen som vill utveckla sina färdigheter i avancerade kurser med internationell, interdisciplinär och intersektoriell utbyten.

- Fellowships ger goda möjligheter för forskare att stärka sin karriär genom att arbeta utomlands och för KTH är det värdefullt att ta emot en erfaren forskare som tillför ny kompetens och perspektiv till forskargrupper och projekt.

- Den som kommer till KTH måste ha en handledare på KTH men kan dessutom välja att ha en handledare hos en annan part inom eller utanför Europa. Av de projekt som beviljats nyligen har flera haft med-handledare i USA, exempelvis på Stanford University, Harvard University och University of Berkeley.

- RSO ger stöd i ansökningsfasen genom att bidra med relevant information som KTH:s tidigare erfarenhet och deltagande inom programmet, inom vilka områden, vilka som är prioriterade, etiska aspekter och mycket mer.

MSCA Staff Exchange programme - vilka kan söka dessa medel?

- Programmet för personalutbyten är troligen det minst sökta på KTH men det är ett bra sätt att etablera relationer med andra universitet och akademiska institutioner på olika nivåer. För att kunna söka måste man vara anställd på KTH eftersom det ej handlar om större summor som finansieras. Det kan bekosta själva utbytet och är som sagt är det ett bra sätt att få nya insikter och utveckla den egna karriären exempelvis genom att prova på att jobbskugga kollegor med liknande uppgifter.

Varför har European Researchers’ Night action bytt namn till MSCA and Citizens?

- Det är för att understryka att MSCA stödjer alla aspekter av Öppen vetenskap och ansvarsfull forskning och innovation (RRI) genom att engagera allmänheten, ge öppen tillgång till forskningsresultat och att främja formell och informell vetenskaplig undervisning. - Det huvudsakliga innehållet är fortfarande “The European Researchers‘ Night”, vilket vi i Sverige har döpt till Forskarfredag. Det är ett väldigt bra tillfälle att visa upp vilken inverkan olika forskningsresultat har i vårt vardagsliv.

MSCA COFUND finansierar spridning av erfarenheter av MSCA?

- Det stämmer, MSCA COFUND kan medfinansiera nya eller befintliga program för doktorander eller erfarna forskare i syfte att sprida de bästa erfarenheterna av MSCA. En ansökan till MSCA COFUND måste ha en huvudpartner som representerar antingen en regional myndighet, en stor finansiär, ett universitet (i dess helhet), ett forskningsinstitut eller företag (listan är ej uttömmande).

MSCA syftar till att förbättra arbetsvillkoren för forskare i EU?

- Ja, MSCA är synkroniserat med the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Det är ett ramverk för att skapa öppna, meritbaserade och transparenta rekryteringar och attraktiva arbets- och anställningsvillkor. KTH ansökte om att bli godkända och anpassa sina processer och fick den 7 maj 2021 utmärkelsen HR Excellence in Research! Detta kommer att underlätta för KTH:s forskare att få sina ansökningar beviljade och erhålla finansiering från ett MSCA:s program.

- Dessutom kommer Nordic FiveTech, alliansen av de ledande tekniska universiteten i Norden, också att införa en likartad ansökningsprocess för MSCA. Det förenklar för forskare att fokusera på det som är viktigast. Informationsseminarier kommer att ordnas för att ge handfasta, praktiska råd om ansökningsstöd och frågor kring MSCA.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-10