Till innehåll på sidan

Så vill Stockholm trio att nästa europeiska ramprogram ska utformas

EU-flagga
Foto: Christian Lue / Unsplash
Publicerad 2023-03-15

I början av 2023 genomförde Europeiska kommissionen en öppen konsultation kring de europeiska ramprogrammen för forskning och innovation. I samarbete med universitetsalliansen Stockholm trio bidrog KTH med rekommendationer för utformningen av nästa ramprogram.

Under de senaste månaderna har forskningsorganisationer och intressenter över hela Europa bidragit med synpunkter till EU-kommissionen kring genomförandet av Horisont Europa och dess efterföljare. Stockholm trio, ett samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, överlämnade ett gemensamt underlag med rekommendationer för hur nästa ramprogram bör utformas. Utgångspunkten är att ramprogrammet på ett ännu effektivare sätt ska stärka den europeiska forskningen och bidra till att bemöta våra stora globala samhällsutmaningar.

Några av de uppmaningar som Stockholm trio för fram till kommissionen är att stärka spets- och grundforskningen för att bättre ta tillvara kreativiteten och nyfikenheten i forskarsamhället, att förenkla förutsättningarna för deltagande samt att utvärdera effekten av ramprogrammets organisering.

Porträttfoto på Jenny Wanselius
Jenny Wanselius, KTH:s representant i Stockholm trios Brysselkontor

– Det är viktigt att KTH bidrar till utvecklingen av Horisont Europa och utformningen av nästa ramprogram. Vi vill se till att ramprogrammet skapar möjligheter för KTH:s forskare att fortsätta bidra till lösningar på både nuvarande och framtida utmaningar genom sin forskning, säger Jenny Wanselius, KTH:s representant i Stockholm trios Brysselkontor samt gruppchef för Forskningsfinansiering vid Research Support Office.

Underlaget innehåller 11 övergripande rekommendationer:

 • Gör forskning till en EU-politisk prioritering i sig
 • Öka budgeten avsevärt för kommande ramprogram för att tillvarata den fulla potentialen i Europa och globalt
 • Utvärdera effekten av decentralisering och de europeiska genomförandeorganen
 • Stärk det internationella samarbetet och sikta mot Horisont Global
 • Öka kollaborativ och tvärvetenskaplig grundforskning för att förstå och bemöta komplexa utmaningar
 • Bevara Horisont Europas tydliga struktur och avlägsna hinder för forskare att delta i partnerskap och Missions
 • Säkerställ en förlängning av Pathfinder
 • Bredda deltagandet, men värna samtidigt excellens
 • Ta itu med den ojämlika finansieringen med anledning av schablonbeloppet på 25 procent för indirekta kostnader
 • Genomför en ordentlig utvärdering av klumpsummor (lump sums) före fullständig infasning
 • Synergier med andra forsknings- och innovationsprogram bör innebära samma regler för deltagande

Ladda ner hela underlaget (på engelska) (pdf 201 kB)

Text: Antonia Hallberg

Om konsultationen

Under 12 veckor bjöd EU-kommissionen in intressenter att besvara en öppen konsultation kring dåtid, nutid och framtid för de europeiska ramprogrammen för forskning och innovation 2014–2027. På KTH har arbetet med konsultationen bedrivits av Research Support Office (RSO). KTH:s forskningsplattformar och skolchefer har bidragit med synpunkter kring strategiska prioriteringar av tematiska områden.

Respondenterna kunde även bifoga ett positionspapper med rekommendationer för nästa ramprogram. Positionspapperet har tagits fram av Stockholm trios brysselkontor. KTH har också tagit fram ett positionspapper tillsammans med alliansen Nordic Five Tech, och gav inspel till bidraget från CESAER.

Läs mer om konsultationen på EU-kommissionens webbplats

Stockholm trios EU-arbete

KTH ingår tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet i universitetsalliansen Stockholm trio. Sedan 2020 har alliansen representation i Bryssel, med syfte att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram.

Stockholm trios Brysselkontor

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-15