Till innehåll på sidan

Etablering av Centra vid KTH

Ett KTH-centrum kan bildas när denna organisationsform bedöms ge de bästa förutsättningarna och utvecklingsmöjligheter för en viss verksamhet. Centret skall verka för en långsiktig kraftsamling och bred, tvärdisciplinär kunskapsuppbyggnad inom sitt område.

Ett mervärde skall uppstå, som t ex:

i. att möjligheterna att fokusera och utveckla angelägen forskning förbättras,
ii. att nya, ofta gränsöverskridande, frågeställningar kan bearbetas i forskningen,
iii. att nya, ofta gränsöverskridande, utbildningar kan erbjudas,
iv. att möjligheterna att söka och tilldelas externa medel förbättras,
v. att samverkan med näringsliv och samhälle underlättas,
vi. att samverkan med externa finansiärer underlättas

Normalt etablerar KTH först ett två-årigt interim-centrum, som sedan kan etableras som centrum.

Centra beskrivs i Riktlinjer för Centra på KTH (pdf 392 kB) Dokumentet uppdateras för närvarande, men gäller till dess att nya riktlinjer är beslutade.

Rektor beslutar om bildande och avslut av ett centrum. Vid beslut skall föreligga följande:

- En skriftlig konceptbeskrivning där syfte och mål för centret klargörs, se nedan.
- Bekräftelse från Värdskolan att den accepterar ansvar för ekonomiska och administrativa rutiner
- Rimligt säkerställd extern finansiering
- Klarlagda krav om medfinansiering från KTH
- Förslag till avtal för reglering av centrets finansiering och verksamhet, framtaget i samråd med berörda intressenter
- Förslag till styrelse framtagen i samråd med berörda intressenter
- Verksamhetsplan och budget för första verksamhetsåret godkänd av aktuell skolas skolchef.
- Tidpunkt då centret skall upplösas alternativt då beslut om en eventuell förlängning av centret skall fattas

Konceptbeskrivning – Innehåll

Konceptbeskrivningen ska beskriva och ge förståelse för det tilltänkta centrumets syfte och möjligheter, bakomliggande behov och drivkrafter, forskningsbasen på KTH och bland ev. parter, utmynnande i ett förslag till ”forskningsagenda” för centrumet. Konceptbeskrivning bör vara på 4-10 sidor plus bilagor. Se dokumentet Konceptbeskrivning (pdf 73 kB) för vidare information om vad som skall inkluderas.

Organisation i ett KTH center

Ett centrum drivs inom ramen för en skolas verksamhet och inrättas normalt på skolnivå (ej avdelningsnivå). Normalt bemannas centrumet genom att personal från linjeorganisationen allkoreras in i verksamhet.

Den årliga fastställda verksamhetsplanen (”Verksamhetsplanen”) ska baseras på Inriktningsdokumentet (konceptbeskrivning/beviljad centrum-ansökan till extern finansiär). Årsbudgeten skall baseras på de finansiella åtaganden som anges i Avtal och/eller Finansiärsbeslut. Verksamhetsplan och årsbudget ”beslutas” (=rekommenderas) av styrelsen. Formellt bör verksamhetsplan och budget fastställas av skolchef.

Styrelsen

Ett centrums Styrgrupp leder den övergripande verksamheten och strategiska utveckling samt ansvarar för att verksamheten följer centrumets målbild och givna ramar och styrdokument (finansiärsbeslut m.m.).

Styrgruppen utses av rektor i samråd med parterna (ofta genom Partsstämma).

Allmänt gäller:

- styrelseledamöter skall verka i centrets intressen samtidigt som de representerar sin organisation
- styrelsen får inte vara jävig – armslängds avstånd från verksamheten
- består vanligtvis av 5-8 ledamöter
- Parterna delegerar viss beslutanderätt till styrelsen
- beslutar om centrets strategiska inriktning och mål inom verksamhetsplanens ramar
- har beslutanderätt över verksamheten inom verksamhetsplanens ramar (godkänner årsbudget, godkänner projekt och utser projektledare t.ex.)
- delegerar genomförande av styrelsebeslut till föreståndaren

Föreståndaren

Den operativa verksamheten inom centrumet skall ledas av en föreståndare, som utses av rektor i samråd med skolchef / styrelse / parter. Föreståndaren leder verksamheten både vetenskapligt och operativt. Föreståndaren initierar ärenden till styrelsen och verkställer styrelsens beslut. Till stöd kan en biträdande föreståndare utses.

Föreståndaren:

- ansvarar för centrets operativa ledning
- är föredragande inför styrelsen

Partstämman

Där externa parter ingår i centrumet är det formella forumet för Parterna den s.k. Partsstämman.

- Ett forum för samråd och överenskommelse där samtliga deltagande parter kan påverka centrets organisation och innehåll
- Överenskommer om att etablera respektive avsluta centret
- Samråd och överenskommelse angående samverkansavtal
- Partstämman är rekommenderande gentemot KTH, lägger förslag om styrelse till KTHs rektor
- KTH är ordförande vid partstämma i ett KTH center, vid en formell partstämma har var part en röst
- I viss mån, delegeras ansvar för centrets utveckling och ledning enligt verksamhetsplanen till styrelsen, genom det samverkansavtalet

Ett centrum är ett avtalsbaserad samverkan. Samverkan inom en centrumbildning skall formaliseras i ett centrumavtal där villkoren för samarbetet och finansieringen av centrets verksamhet regleras.

KTH som värd för centret

- åtar sig att administrera centret
- fattar samtliga formella beslut som innefattar myndighetsutövning eller på annat sätt tillkommer KTH internt
- påtar sig en skyldighet att ansvara för de ekonomiska medel som parterna bidrar med till den gemensamma verksamhetsplanen

Styrdokument

Verksamheten i ett centrum ska drivas i enlighet med de styrdokument som gäller för centrumet. Dessa kan vara:

- KTH:s Riktlinjer för centra
- Beslutad Konceptbeskrivning, Inriktningsdokumentet, Projektansökan och Finansiärsbeslut
- Samverkans- och projektavtal
- Verksamhetsplan, Budget

För mer information kontakta Susanna Pehrson .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-08