Till innehåll på sidan

Digitalt informationsmöte om industridoktorandstjänst

Inbjudan till information och dialog – samarbete och möjlighet till industridoktorandstjänst inom åtgärdsteknik för marksanering av DDT. SGU och Sveaskog söker samarbete med ett universitet som har intresse av, och förutsättningar för, att vara med och utveckla nya åtgärdstekniker för att sanera mark förorenad med DDT i svenskt klimat. Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi kommer att berätta mer om problemställningen och tankarna kring ett kommande samarbete.

Tid: To 2021-01-14 kl 12.15 - 13.00

Plats: Skype

Föreläsare: SGU

Syfte med inbjudan

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sveaskog söker på detta sätt efter ett svenskt universitet med rätt kompetens och förutsättningar för att under svenska förhållanden testa och/eller vidareutveckla någon eller några av de potentiella åtgärdsmetoderna som har identifierats för att åtgärda mark förorenad med DDT och dess nedbrytningsprodukter (hädanefter DDX). Målsättningen är att hitta/identifiera en eller flera åtgärdsmetoder som lämpar sig för efterbehandling av jord förorenad med DDX vid före detta skogsplantskolor.

Eftersom det inte finns en färdig teknik att tillämpa för efterbehandling av DDX-förorenade områden i dagsläget vill vi därför initiera ett samarbete möjligen inkluderande en industridoktorandtjänst. Samarbetet ska ske med lämpligt universitet som har intresse och kompetens för att driva arbetet på uppdrag av, och i samarbete med SGU och Sveaskog.

Detta kommer vi att ta upp på mötet

På mötet kommer vi informera om syfte och mål med vårt forsknings- och utvecklingsarbete med åtgärdstekniker för skogsplantskolor. Detta inkluderar en närmare beskrivning av problemet och hur vi tänker oss processen framöver. Tanken är att detta möte ska vara en möjlighet för intresserade universitet att få mer information och ställa frågor, för att sedan kunna anmäla intresse för en fortsatt dialog med SGU och Sveaskog.

Detta händer efter mötet

Efter informationsmötet skickar vi ut en intresseförfrågan rörande ett eventuellt framtida samarbete. Detta följs upp med en dialog enskilt med respektive universitet. Vid denna dialog bör en av de medverkande vara den person som kan komma att handleda en eventuell industridoktorand.

Frågeställningar under dialogmötet inkluderar:

  • Erfarenhet och kunskap inom mark- och miljökemi, mikrobiologi, ekotoxikologi.
  • Kunskap och erfarenheter inom åtgärdstekniker för marksanering.
  • Erfarenhet och kunskap om DDX och andra klororganiska föroreningar (till exempel dioxiner och PCB) avseende egenskaper, nedbrytningsprodukter med mera.
  • Erfarenhet av tidigare industridoktorander och samarbetsförmåga.
  • Erfarenhet och kapacitet för att utföra tester i lab-, fält- och/eller pilotskala.
  • Erfarenhet och kapacitet för att utföra exempelvis kemiska analyser, ekotoxikologiska utredningar och biologiska bedömningar relevanta för arbetet.
  • Erfarenhet och kunskap gällande uppföljning av efterbehandlingsåtgärder in situ eller on site.

Mer information och anmälan (SGU).