Till innehåll på sidan

Forskningscentrum

KTH har en stor forskningsverksamhet som bedrivs vid centrum. Centrum är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle som fokuserar på ett specifikt forskningsområde. Gruppen Strategiska initiativ och samverkan (STRIV) på Research Support Office (RSO) arbetar nära KTH:s centrum för att säkerställa att de har förutsättningar och strukturer för att utveckla goda forskningsmiljöer och strategiska styrgrupper.

Illustration med flera olika ikoner kopplade till forskning.
Illustration av Jens Magnusson.

Stöd och hjälp

Har du frågor eller är i behov av stöd kopplat till centrumbildningar? Kontakta oss!

Vad är ett centrum?

Ett centrum är en informell organisationsstruktur inom ramen för KTH:s linjeorganisation och ska organisatoriskt tillhöra en skola. Centrumet har dock, genom sin styrgrupp, ett avgränsat eget inflytande vad gäller verksamhetens inriktning och genomförande, utifrån det mandat styrgruppen erhållit genom beslut och avtal.

Ett centrum kan inte fatta beslut å KTH:s vägnar eller beslut som strider mot de krav KTH som myndighet har.

KTH har sedan 2022 ett nytt styrdokument, Riktlinje om hantering av centrum inom forskning, som reglerar styrningen av, och verksamhet vid, centrum.

Riktlinje om hantering av centrum inom forskning (pdf 952 kB)

På KTH finns olika typer av centrum:

  • Forskningscentrum (Research Centre) används både som samlande benämning och som specifik benämning för centrum utan finansiering från nationell forskningsfinansiär. Det kan även innebära att på uppdrag av statlig forskningsfinansiär huvudsakligen hantera bedömning och selektering av projektförslag för rekommendation till beslut gentemot densamma.

  • Kompetenscentrum (Competence Centre) används för centrum som är långsiktigt finansierade av nationell forskningsfinansiär, där forskningsfinansiären använder denna benämning i utlysningen. Även centrum med statlig finansiering för att bedriva verksamhet inom strategiskt forskningsområde (SFO) räknas hit.
  • Resurscentrum (Resource Centre) används för centrum som har till uppgift att tillsammans med parter driva, koordinera eller lyfta fram användningsmöjligheter vid forskningsinfrastrukturer.

  • Nätverkscentrum (Network Centre) används för centrum vars funktion är att utveckla och upprätthålla ett nätverk av intressenter för att bygga upp en projektportfölj inom ett specifikt forskningsområde.

  • Nod (Node) används då huvudcentrumet är etablerat vid ett annat lärosäte och har underliggande noder som själva är organiserade som forskningscentrum med andra parter.

  • Interimcentrum (Interim Center) används som benämning för centrum av ”testkaraktär”, där relevansen för ett centrum inom forskningsområdet prövas under en begränsad tid om högst tre år.