Till innehåll på sidan

Forskningscentra

KTH har en stor forskningsverksamhet som bedrivs vid centrumbildningar. Det är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle för att fokusera på ett specifikt problemområde.

Bild på entrén på Teknikringen 1, med cyklar och träd i förgrunden. Foto: Olof Holdar

Kontakt

Sanna Pehrson, gruppchef, Strategiska Initiativ: pehrso@kth.se  
Malin Hedengran, centrum inom transport- och livsvetenskapsområdet: malheden@kth.se
Pierre Bodin, centrum inom energi- och ICT-området: piebod@kth.se
Micael Stehr, centrum inom materialområdet: stehr@kth.se
Johan Schuber, centrum med koppling till Strategiska Forskningsområden (SFO:er): jschuber@kth.se

Stöd vid etablering av centran

Vid etablering av nya forskningscentrum ingår bland annat att ge stöd till forskare att ta fram konceptbeskrivning, forskningsplan, samt långsiktig budget.

Övrig hantering inkluderar till exempel byte av styrelseledamöter, föreståndare, förlängning eller avslutande av forskningscentra eller anslutning av nya partner.

Research Support Office arbetar nära alla KTH:s centrum för att säkerställa att de har goda förutsättningar och struktur för att utveckla goda forskningsmiljöer och strategiska styrgrupper.

Lista över KTH:s forskningscentrum

Så arbetar KTH med forskningscentrum

Organisatorisk hemvist

Vad är ett centrum?

Ett centrum är en informell organisationsstruktur inom ramen för KTH:s linjeorganisation och ska organisatoriskt tillhöra en skola. Centrumet har dock, genom sin styrgrupp, ett avgränsat eget inflytande vad gäller verksamhetens inriktning och genomförande, utifrån det mandat styrgruppen erhållit genom beslut och avtal.

Ett centrum kan inte fatta beslut å KTH:s vägnar eller som strider mot de krav som KTH har som myndighet.

Anställning vid centrum

Personer som är verksamma i ett centrum, och som inte har annan arbetsgivare, ska vara anställda inom KTH:s linjeorganisation. Dock ska inte centrumet självt utgöra enhet för anställningen, men belastas kostnadsmässigt för avsatt tid.

Beslut om anställning fattas av skolchefen på förslag av föreståndaren. Skolchefen kan delegera till föreståndaren att avgöra övriga personalfrågor. Skolan tillhandahåller lokaler samt administrativt stöd och service i den omfattning och på de villkor som överenskommits mellan Centrumet och skolan. Skolan ska därvid tillämpa självkostnadsprincipen.

Skriftlig överenskommelse ska vid behov upprättas mellan berörd skola och centrumet.

Styrning och ledning

Partstämman

För centrum med flera parter utgör partsstämman det formella forum där samtliga deltagande parter kan påverka centrumets organisation och innehåll.

Partstämman hanterar samverkansavtal samt samråd vid särskilda händelser då samtliga parter berörs. KTH ska vid partsstämma representeras av rektor, vice-rektor för forskning eller den därav på förhand särskilt utsedda med angivna befogenheter.

Styrgruppens uppdrag och roll:

 • Svara för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av centrumet, undantaget strategiska forskningområden (SFO) där forskarna själva ansvarar för forskningsagenda och prioriterade satsningar under ledning av föreståndaren i dialog med styrgrupp.
 • Svara för den övergripande ledningen av verksamheten inom centrumet utifrån de ramar som ges av verksamhetsplanen, samverkansavtal och finansiärskrav.
 • Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 • Ansvara för avtalad rapportering och ekonomisk redovisning.
 • Besluta om eller rekommendera för beslut vilka projekt som ska genomföras inom ramen för centrumet.
 • Svara för att verksamheten drivs på ett korrekt och etiskt försvarbart sätt.
 • Vara ett forum för parternas synpunkter på centrumets verksamhet.
 • Svara för centrumets verksamhetsmässiga avveckling.

När är styrgruppen beslutför?

Styrgruppen ska vara beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med minst enkel majoritet och i övrigt i enlighet med samverkansavtal. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ordförande är ansvarig för styrgruppens funktion och ska rapportera till rektor eller den rektor utser.

Föreståndarens roll

Föreståndaren ansvarar för verksamhetens genomförande gentemot styrgruppen och ansvarar för att verksamheten följer de administrativa riktlinjer, föreskrifter och delegationer som gäller vid KTH.

Föreståndaren disponerar medel samt har ansvar för centrumet i enlighet med av styrgrupp fastställd verksamhetsplan och budget.

Föreståndaren är normalt anställd vid KTH och har då ekonomisk attesträtt för centrumet, enligt skolans delegationsordning. Är föreståndaren inte anställd vid KTH ska ekonomisk attestering göras av skolchef eller en utsedd person som skolchefen delegerar detta till.

Ekonomi

Centrumet ska årligen upprätta:

 • Verksamhetsplan
 • Bemanningsplan
 • Budget
 • Det ska också i period- och årsbokslut upprättas resultaträkning, utfall av aktuella balansposter- samt verksamhetsberättelse

En egen resultatenhet

Centrumet ska utgöra en egen resultatenhet inom skolan. Ekonomisk redovisning ska utformas så att centrumet får en, från KTH:s och skolans övriga verksamhet, särskiljbar redovisning.

Verksamhetsplan och budget

Styrgruppen fastställer verksamhetsplan och budget, som ska tillställas skolchef för godkännande. Undantaget är strategiska forskningsområden (SFO) där rektor godkänner verksamhetsplan och budget utifrån styrgruppens förslag. Föreståndaren har ansvar för att en ändamålsenlig projektstruktur upprättas och att den löpande redovisningen sker enligt gällande regler.

Centrumet ska för detta ändamål ha ett unikt kostnadsställe. Eventuella anläggningstillgångar i centrumets verksamhet, som inte tillhör extern organisation, redovisas av centrumet. Kostnader för dessas nyttjande, såsom avskrivningar, ska alltid redovisas av centrumet.

Föreståndaren ska underrätta skolchefen vid större förändringar i dess verksamhet eller ekonomiska förutsättningar. Uppkommer ekonomiska eller administrativa förhållanden som inte ligger i linje med gällande verksamhetsplan, budget eller övriga föreskrifter, skall i första hand frågan söka lösas i samförstånd mellan centrumet och skolan. Går inte detta ska skolchefen föra frågan till rektor/delegerade i enlighet med delegationsordningen.

Beslut

Verksamhetsplan och budget

Årlig verksamhetsplan och budget ska normalt tillställas skolchef för fastställande med undantag för strategiska forskningsområden (SFO) där underlag ska tillställas rektor/delegerade i enlighet med delegationsordningen.

Beslut om verksamhetens innehåll och genomförande inom ett centrum ska fattas inom ramen för KTH:s linjeorganisation i enlighet med KTH:s delegationsordning samt enligt initiativets styrdokument såsom finansiärsbeslut och samverkansavtal.

Centrumets styrgrupp har därför formellt ett rekommenderande mandat, särskilt i frågor med ekonomiska eller myndighetsmässiga konsekvenser. Vid beslut gällande verksamhetens innehåll, inriktning och utveckling har dock styrgruppen normalt mandat att besluta på egen hand med beaktande av de begränsningar som ges i samverkansavtal och finansiärsvillkor.

Finansiärer

Extern finansiär kan i sitt finansieringsbeslut ange att beslut inom centrumet som rör användningen av finansiärens anslag/bidrag, ska formellt fattas av finansiären själv. Finansiären kan dock i dessa fall välja att delegera sin beslutanderätt till rektor, som vanligen kan vidaredelegera sitt beslut, dock inte till person som befinner sig i en jävssituation som till exempel värdskolans skolchef, berörd prefekt eller person som ingår i initiativets styrgrupp.

Vad gäller beslut om användning av tillställda medel kan dessa därför fattas på följande vis, beroende av de finansiärsvillkor eller överenskommelse med övriga (finansierande) parter som föreligger:

 • Inga särskilda finansiärskrav: skolchef godkänner samverkansinitiativets årliga verksamhetsplan och budget, attest av övriga beslut ska ske i enlighet med skolans delegationsordning
 • Finansiärsbeslutade med delegation: styrgruppen fattar rekommendation för beslut, som stadfästs av rektor/delegerad genom särskild rutin
 • Direkt finansiärsbeslutade: styrgruppen fattar rekommendation för beslut. Finansiär sluter enskilt projektavtal med deltagande parter.

Vad gäller centrum som till sin huvudsak finansieras genom av rektor allokerade fakultetsmedel, exempelvis strategiska forskningsområden (SFO), fattas beslut av rektor/delegerad utifrån styrgruppens rekommendation för beslut.

Beakta risk för jäv

Allt engagemang och arbete inom ramen för centrumet ske med beaktande av risken för jäv och egenintresse. Beslut inom centrumet ska fattas på så kallat armlängds avstånd från verksamheten, och med transparens vad gäller underlag och motivation för beslut. Särskilt ska inte individ delta i beslut där individen har eget intresse av beslutets utfall, oavsett detta gäller egen forskningsverksamhet, egna intresse vid kommersialisering av resultat eller tillgång till eller delning av information.

Riskerar jävsproblematik uppstå ansvarar styrgruppen, särskilt ordförande, för att detta hanteras på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med föreliggande interna och externa riktlinjer och god praxis. Detta kan ske bland annat genom att särskilda arbetsrutiner tas fram efter behov. 

Goda exempel att inspireras av

Centres of Excellence, Linnécentra:

År 2005 fick VR och Formas i uppdrag av regeringen att ge stöd till utvecklingen av Centres of Excellence även kallade Linnécentra, vid svenska lärosäten i enlighet med forskningspropositionen 2004/o5:80 ”Forskning för en bättre framtid”.

Detta ledde till finansiering av 40 centra, som fick mellan fem och tio miljoner kronor per år. Året 2019 utvärderades dessa centrum av en internationell panel för att ge återkoppling till regeringen om satsningen har haft önskad effekt. I rapporten som kan laddas ner här , framgick att satsningen både varit mycket framgångsrik och har stärkt svenska lärosätens internationalisering och internationella.

FLOW

 • Linnécentret FLOW samlade expertis inom flödesdynamik på KTH med forskare från mekanik, farkostteknik och tillämpad matematik. Verksamheten fortsätter idag som en avdelning inom institutionen för Teknisk mekanik på KTH

Adopt

 • De lärdomar vi kan dra av Linnécentra på KTH är exempelvis att ADOPT lyckades väldigt bra inom sitt område optik och fotonik och lyckades rekrytera nya forskartalanger.
 • Ett konkret utfall av centrets betydelse är att det ledde till KTHs medverkan i EU FET Flagship Quantum Technologies Program.

ACCESS

 • Det tredje centret, ACCESS, har haft en annan utvecklingslinje och har efter att centret upphört kunnat fortsätta inom ramarna för det strategiska forskningsområdet inriktat på Digitalisering.
 • Centret lyfts fram som ett lysande exempel på hur man från starten tog professionell hjälp att etablera en stark profil, satsade på att erbjuda medel för gästande professorer och tjänster för postdoktorer. Den goda renommém bidrog till att man lyckades få ytterligare extern finansiering och utveckla forskningen vidare.