Till innehåll på sidan

Strategiska forskningsinitiativ (STRIV)

Gruppen erbjuder centralt stöd i form av etablering, koordinering och utveckling för KTH:s strategiska initiativ; forskningscentrum, strategiska forskningsområden (SFO:er), forskningsinfrastrukturer, forskningsplattformar samt EIT KIC:ar (Knowledge & Innovation Communities). För varje strategiskt initiativ arbetar ansvarig handläggare direkt med vicerektor för forskning eller prorektor som leder arbetet.

Bild på entrén till Brinnelvägen 6, två träd med en fontän emellan i förgrunden. Foto: Olof Holdar

Vad är STRIV?

Strategiska forskningsinitiativ är kraftsamlingar inom forskningsområden som kännetecknas av att de inkluderar flera skolor eller avdelningar på KTH samt oftast parter utanför KTH, såsom t.ex. andra universitet, forskningsinstitut, företag, eller organisationer.

De är etablerade för att verka under en längre tidsperiod och omfattar ofta många forskningsprojekt eller ett större samlat forskningsprograms genomförande, alternativt har de i uppdrag att lyfta fram KTH:s forskning inom området samt få till stånd mer tvärvetenskaplig forskning inom det.

Med forskningsinfrastrukturer inom ramen för strategiska forskningsinitiativ menas de större internationella och nationella kraftsamlingar som KTH koordinerar eller är part i, samt de forskningsinfrastrukturer på KTH som är öppna för användande av såväl forskare spridda över hela KTH samt externa användare.

Vad vi gör

Vi som arbetar i gruppen Strategiska Initiativ:

  • Stödjer KTH:s ledning i att utveckla samt förvalta satsningar inom de olika typerna av strategiska forskningsinitiativ.
  • Stödjer KTH:s forskare som är involverade som föreståndare/PI’s i existerande eller planerade strategiska forskningsinitiativ.
  • Fungerar som mellanhand när finansiärer kräver att KTH:s ledning ska vara engagerad. Det kan t.ex. vara för nationella satsningar som forskningsråden gör (kompetenscentrum, stora forskningsprogram såsom Mistras program, nationella forskningsinfrastrukturer eller medlemskap i internationella forksningsinfrastrukturer) forskningssatsningar som regeringen gör (Strategiska forskningsområden och Strategiska forskningsprogram) och forskningssatsningar på Europeisk nivå (European Institute of Innovation and Technology eller andra långsiktiga EU-satsningar)
  • Arbetar tillsammans med juristerna på RSO för att kvalitetssäkra avtal samt med övriga avdelningar inom GVS och stödfunktioner på skolorna avseende övergripande kvalitetsfrågor. Bland annat genom att ta fram tematiska seminarier riktade till framtida samverkansledare inom t.ex. GDPR, IP, kommunikation, FN:s SDG:er, datahanteringsplaner mm inom ramen för KTH:s samverkansledarutbildning.

Forskningscentrum

Vid etablering av nya forskningscentrum ingår bland annat att ge stöd till forskare att ta fram konceptbeskrivning, forskningsplan, samt långsiktig budget.

Strategiska forskningsområden (SFO)

RSO arbetar med att skapa förutsättningar för att varje SFO ska utvecklas på bästa tänkbara sätt och där KTH på strategisk nivå drar nytta av satsningen.

RSO bistår i uppdraget genom rådgivning, koordinering av uppföljning, upplägg för kunskapsöverföring samt hantering av löpande ärenden.

Forskningsplattformar

Plattformskoordinatorn på RSO ansvarar för stöd i form av översikt av plattformsaktiviteter, riktlinjer, beslut, styrgruppsmöten samt dokumentering.

Plattformsadministratören på RSO ger operativt administrativt stöd till respektive plattforms aktiviteter samt koordinerings-och styrgruppsmöten.

Plattformskommunikatören ger operativt och strategiskt kommunikationsstöd till plattformarna.

Plattformskommunikatören vid CBL ger operativt och strategiskt kommunikationsstöd till plattformarna.

Forskningsinfrastruktur (FI)

RSO stöttar KTH i utvecklingen av en process för att göra FI på KTH långsiktigt finansiellt hållbara genom att

  • Koordinera och hantera utlysningar som syftar till att etablera KTH FI
  • Medel till etablerade KTH FI, uppföljning av etablerade KTH FI samt
  • Samarbete på regional, nationell och europeisk nivå gällande FI-frågor

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

KTH är part i fem av EIT:s sammanlagt åtta KIC:ar: EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Raw Materials, EIT Health och EIT Urban Mobility. Med undantag för KIC:arnas utbildningsprogram, som hanteras av IR, handläggs projektdeltagandet på RSO.

Strategiska Innovationsprogram (SIP)

Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

Samverkanskompetens

För att underlätta för KTHs forskningsledare och skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet påbörjades 2019 ett arbete med seminarier för samverkansledare som nu vidareutvecklas till utbildningen ”Ledare för forskningssamverkan” i form av e-lärande (CANVAS). Idag sker utbildningen i form av en seminarieserie som löpande utvecklas.