Till innehåll på sidan

Avgiftsskyldiga studenter

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor kopplade till avgiftsskyldiga studenter.

Dokumentet är ett komplement till riktlinjerna avseende hantering av studieavgift betald av avgiftsskyldig student: Riktlinjer avseende hantering av anmälnings- och studieavgift vid KTH (pdf 2,3 MB)

Avgiftsskyldighet

Studenter som ej är medborgare i land inom EU/EES eller Schweiz är vanligtvis skyldiga att betala ansöknings- och studieavgifter. Det finns emellertid några undantag från denna allmänna regel.

Regler för avgiftsskyldighet (University Admissions in Sweden)

Avgiften ska erläggas för en termin (30 hp) i taget i förskott till KTH. Migrationsverket handlägger visumansökan först när KTH meddelat att personen betalt in första terminens studieavgift. En avgiftsskyldig student får slutföra en kurs eller ett program utan att betala studieavgift om kursen eller programmet påbörjades före 1 juli 2011. Om studierna inte har slutförts 31 december 2018 ska avgift dock betalas för tid därefter.

Aktuella studieavgifter per program

Kurser

Vad gäller för de studenter som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2011 och som vill läsa extrakurser? Finns det någon gräns för hur många kurser dessa studenter får ta?

Om kursen eller programmet påbörjats före 1 juli 2011 får studenten "efter individuell prövning och i begränsad omfattning, enligt tidigare rutiner och praxis, läsa vissa kurser utöver ordinarie studieplan för programmet. Skolorna ska i dessa fall beakta det utbildningsuppdrag som överenskommits med rektor i rektorskontrakten."

Rektorsbeslut UF-2011/0290 (pdf 60 kB)

Finns det någon gräns för hur många poäng studenterna får läsa?

Det finns en gräns på 127,5 hp inom ett tvåårigt program och 67,5 hp för ett ettårrigt program för att ge utrymme för program som inte innehåller exakt 120 hp/ 60 hp. En student på ett program som består av 120 hp får däremot inte läsa en extra 7,5 hp kurs gratis. Det är skolornas ansvar att studenterna inte hamnar på fler än tillåtna poäng.

Studenter som läser en del av sina studier på KTH inom ramen för ett gemensamt utbildningsprogram, såsom Erasmus Mundus, EIT InnoEnergy eller EIT ICT labs, läser i regel 60 hp per läsår. En student får i följande fall läsa upp till 67,5 hp:

*studenten saknar en kurs från första året av studierna vid partneruniversitet
*läsåret innehåller inte exakt 60 hp
*en extra kurs krävs för examen vid partneruniversitetet eller på KTH.

En student som läser 60hp och där ingen extra kurs krävs för att ansöka om examen får däremot inte läsa en extra 7,5 hp kurs gratis.

Hur gör man med extrakurser?

Kurser som inte kommer ingå i examen (antingen kurser som överstiger 127,5 hp eller som inte ingår i utbildningsplanen) kommer studenten att faktureras extra för. Studenten ska kontakta skolan som i sin tur kontaktar Antagningen .

Vad gäller för studenter som läser kurser på annat svenskt universitet inom ramen för sitt program på KTH?

Enligt KAS gäller följande: För examensarbeten eller kurser som totalt överskrider 7,5 hp, baseras faktureringen på prislappen per hp för avgiftsskyldiga studenter vid värduniversitetet. Samma regler gäller för studenter som kommer från annat svenskt lärosäte till KTH.

Detta innebär alltså att KTH och det andra universitetet måste komma överens om att KTH faktureras för kostnaden för att studenten utför kursen/examensarbetet. Studenten fortsätter dock att betala vid KTH.

Först måste studenten cleara det med sin skola och den som ansvarar för programmet vid KTH. Kursen/examensarbetet måste kunna tillgodoräknas vid KTH. Denna överenskommelse måste vara på plats först innan kursen/examensarbetet påbörjas. 

Byte av kurs/program

Kan student byta till annan kurs utan att behöva betala extra?

Studenterna behöver bara betala för en kurs en gång. Om en student vill byta kurs måste detta ske inom tre veckor från kursstart och koordinatorn måste då lägga in avbrott på kursen. Studenten kan inte få återbetalning, men kan däremot byta till annan kurs om det sker inom tre veckor från kursstart. Efter tre veckor kan studenten inte byta kurs han/hon har valt utan måste betala extra för eventuella nya kurser.

Byte av program – är detta möjligt och vad kan bytet få för konsekvenser för studenten?

Det är samma regler som gäller som för övriga studenter. Vid programbyte är det viktigt för studenten att känna till att denne kan komma att behöva betala extra om kurser som är avklarade från det första programmet inte går att tillgodoräkna sig i det nya programmet eftersom de då kommer att räknas som extrakurser.

Får en student byta till en kurs om undervisningen är undermålig?

Skolan behöver ansvara för att utredning av kursen och lärarens insatser görs.

Om ansvarig skola bedömer efter utredning att felaktigheter har skett på ett eller annat sätt så ska avgiftsskyldiga studenter ha möjlighet att byta till en alternativ kurs utan att behöva betala extra.

Termins- och kursregistrering via webben (personliga menyn)

Kan avgiftsstudent som inte har betalat sin avgift ändå termins- och kursregistrera sig själv via webben?

Nej. När studenten går in på registreringssidan som nås via personliga menyn med kth-inloggning syns följande text i registreringsrutan (sidan finns både på svenska och engelska):

"Tuition Fee has to be paid before registration is permitted. Registration is not permitted."

Studieuppehåll/studieavbrott

Vad gäller för masterstudent som önskar göra studieuppehåll/studieavbrott?

Studieuppehåll/studieavbrott behandlas som för övriga studenter med tillägget att den internationella studievägledaren ska informeras. KTH Bostad måste kontaktas om studenten har bostad via dem så att kontraktet sägs upp.

Både KTH Bostad och den internationella studievägledaren ska informeras när studenten är på väg tillbaka. Då vissa kurser enbart ges antingen på vår- eller hösttermin bör en individuell studieplan upprättas för studentens resterande studietid. Om studenten inte har betalat för de kurser som han/hon ska läsa vid återkomsten kommer studenten att faktureras separat för dessa. Så fort studenten har blivit antagen till kurserna ska koordinatorn kontakta den internationella studievägledaren så att fakturering sker. Detta bör ske ca en månad före kursstart så att studenten har tid på sig att betala. Betalning måste vara gjord för att studenten ska kunna registreras på kursen.

Om studenten vid återkomst redan har betalat för kurserna som han/hon ska gå, omregistreras studenten bara på föregående termin och betalar först när ny termin ska påbörjas.

Vad händer med studenter vars studier drar ut på tiden?

Studenterna behöver bara betala för en kurs en gång och har rätt att avsluta dessa.

Kan en student söka en del av ett program, t.ex. endast en termin?

Frågor om detta hänvisas till KAS.

Stipendier

Var hittar jag information om stipendierna?

Går det att “frysa” ett stipendium om en student t ex vill göra studieuppehåll?

Detta bedöms från fall till fall av Samordnaren för stipendier och avgifter.

Utbytestermin

Kan en avgiftskyldig student åka på utbytestermin?

Avgiftsskyldiga studenter betalar studieavgiften till KTH även under den termin då de gör sitt utbyte. För att studenterna inte ska behöva betala studieavgift på universitetet i utlandet måste de åka inom ett utbytesavtal. Om de åker som free movers kan de behöva betala en studieavgift både på universitetet i utlandet och på KTH.

För KTH-stipendiater räknas den termin som stipendiaten är utomlands som en termin på KTH. Eftersom KTH Tution fee waiver enbart täcker studieavgiften på KTH får studenterna stå för levnadskostnaderna själva.

SI-stipendiater ombeds kontakta sin stipendiehandläggare på SI för information gällande deras villkor om utbytestermin.

Uppflyttningskrav

Vilka uppflyttningskrav är det som gäller?

Samma uppflyttningskrav gäller för de avgiftsskyldiga (inklusive stipendiater) som för övriga studenter, d v s 45 hp för uppflyttning till termin 3 för studenter på ett två-årigt mastersprogram och 10 hp för uppflyttning till termin 2 för studenter på ett ett-årigt mastersprogram.

Bostad

Görs en prövning för fortsatt boende vid KTH inför varje termin?

Avgiftsskyldiga studenter är garanterade bostad i upp till ett år.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-25