Till innehåll på sidan

The Industrial TransformationTowards the Circular Economy

Dynamics, Drivers and Constraints

Tid: Må 2023-02-20 kl 09.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_0Ia41-USQJSeX8nZGwlAgg

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Armaghan Chizaryfard , Skolan för industriell teknik och management (ITM), Politecnico di Milano, Department of Management, Economics and Industrial Engineering., Industrial Economics and Management (Dept.), Sustainability, Industrial Dynamics and Entrepreneurship

Opponent: Associate Professor Allan Dahl Andersen, University of Oslo, Technology and Culture, TIK Centre for Innovation

Handledare: Professor Cali Nuur, Skolan för industriell teknik och management (ITM); Professor Paolo Trucco, Politecnico di Milano, Department of Management, Economics and Industrial Engineering; Associate Professor Emrah Karakaya, Skolan för industriell teknik och management (ITM)

This research was jointly conducted in Politecnico di Milano and KTH Royal Institute of Technology.

Abstract

Den cirkulära ekonomin har nyligen lanserats som en nyckelstrategi för att begränsa klimatförändringar. Begreppet innebär en socio-industriell omvandling till slutna kretslopp för material. För närvarande saknar dock diskussionerna om den cirkulära ekonomin en evolutionär syn på hur industriella omvandlingar kan ge upphov till utveckling av institutioner, industrier och tekniska innovationer. I synnerhet förbiser den akademiska litteraturen att förståelse skapas för industriella omvandlingsmekanismer genom att värde- och försörjningskedjor tillämpas som analysnivå. Vidare har forskningen fastnat i en statisk analys av samspelet mellan aktörers omställningsstrategier samt av materiella och finansiella flödens cirkularitet. Baserat på detta syftar denna doktorsavhandling till att uppnå följande mål: 1) Att rama in de drivkrafter och möjligheter som driver på den industriella omställningen till en cirkulär ekonomi; 2) Att skapa förståelse för utmaningar med att hantera mekanismer i omställningen till en cirkulär ekonomi och för hur dessa utmaningar påverkar beslut som relaterar till försörjningskedjan; 3) Att undersöka dynamiken i materiella och finansiella flöden inom försörjningskedjor under utveckling samt vad som möjliggör eller begränsar etablerade företags cirkulära strategier.

Genom en forskningsmetod som blandar kvalitativ och kvantitativ metod utvidgar denna avhandling gränserna för den teoretiska grunden till den cirkulära ekonomin. Detta görs genom att placera ett evolutionärt perspektiv i centrum för omställningen till en cirkulär ekonomi. Resultaten indikerar att aktörer antar olika strategier för att övervinna slitningar under omställningen liksom för att ta vara på möjligheter som omställningen skapar. Dessa strategiska val baseras på aktörernas uppfattning om hur störningar kommer att påverka deras verksamheter på kort och lång sikt. Vidare påverkar aktörernas position i värdekedjan vilka konsekvenser slitningar under omställningen får för deras verksamheter, samt vilka komplement som krävs för att övervinna dessa slitningar (såsom teknologiska, operativa och relationella komplement). Detta innebär att aktörer beter sig olika under omställningen beroende på om de befinner sig uppströms eller nedströms i värdekedjan. Vidare spelar det föränderliga affärslandskapet en avgörande roll för aktörernas förmåga att anpassa sig till strukturella förändringar och att ta vara på möjligheter som omställningen skapar. När aktörer antar cirkulära principer inom försörjningskedjan tvingas de ständigt ändra sina antaganden om finansiella resultat och möjligheterna att återanvända produkter, utifrån strategiska beslut av andra aktörer i försörjningskedjan. Således ligger cirkulariteten hos materiella och finansiella flöden utanför det enskilda företagets gränser. Därmed leder samverkan kring aktörers cirkulära strategier inte nödvändigtvis till att materiella och finansiella flödens cirkularitet förbättras eller upprätthålls för alla aktörer i försörjningskedjan.

Denna avhandling bidrar till den teoretiska grunden för den cirkulära ekonomin genom att konceptuellt rama in den industriella omvandlingen till en cirkulär ekonomi ur ett systemiskt och evolutionärt perspektiv. Följaktligen bidrar avhandlingen till den pågående diskussionen om den cirkulära ekonomin genom att bredda den ekologiska synen med en evolutionär syn på industriell omvandling. Dessutom belyser avhandlingen att omställningen till en cirkulär ekonomi innebär dynamiska försörjningskedjor med föränderliga aktörspositioner och -roller över tid. Omställningen innebär mer än bara en statisk bild av hur materialflödena kan optimeras inom försörjningskedjan. Vidare har denna forskning implikationer för beslutsfattare, som bör överväga effekterna av den kommande industriella omställningen till cirkulär ekonomi på socio-teknisk systemnivå. Dessutom hjälper resultaten management att förstå att samband, missanpassningar och samspel mellan cirkulära strategier skiljer sig avsevärt från motsvarande linjära strategier för att hantera kund- och leverantörsrelationer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-323325