Till innehåll på sidan

ITM-skolans ledningssystem för arbetsmiljö

ITM har skapat ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöledningssystemet finns på ITM:s och KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och mål för arbetsmiljön.

KTH:s personalpolicy och KTH:s policy för hållbar utveckling är vägledande och visar vart KTH ska i arbetsmiljöarbetet.

Betydande arbetsmiljöaspekter och mål

Arbetsmiljöutredningar har genomförts. Där ITM har störst påverkan på arbetsmiljön, både positivt och negativt benämns som betydande arbetsmiljöaspekter . För att förbättra arbetsmiljön har övergripande mål som omfattar hela KTH, mål och handlingsplan på ITM skolan samt lokal mål upprättas.

Rutiner

För att styra hur vi arbetar och säkerställa att vi lever upp till lagar och krav som vi omfattas av finns dokumenterade rutiner. Rutinerna upprättas på central och lokal nivå, varav centrala rutiner omfattar hela KTH:s verksamhet och lokala rutiner en mer avgränsad del av verksamheten.  

Kontroll

För att kontrollera att vi arbetar på rätt sätt genomförs skyddsronder och lagrevisioner. För att driva arbetet vidare går skolchef igenom systemet årligen under mötet ”ledningens genomgång”, vilket genomförs på skolnivå. Vid mötet ska ledningen ta ställning till hur systemet fungerar och ta beslut om fortsatt arbete. För att begära ut protokoll från genomgången, kontakta personalstaben .

Utbildning

En viktig del i arbetsmiljöledningsarbetet är också kommunikation och utbildning. Allmänna utbildningar för anställda kopplade till arbetsmiljöarbetet finns tillgängliga på intranätet och anordnas av personalstaben på ITM vid behov.

Ansvar

Centralt på ITM-skolan drivs arbetsmiljöarbetet av personalstaben som arbetar med övergripande frågor som berör hela verksamheten i samarbete med huvudskyddsombud.

Lokalt på Institutioner/Skolkansli drivs arbetsmiljöarbetet av prefekt eller annan utvald person i samarbete med skyddsombud gällande lokala frågor. Arbetsmiljöarbete bedrivs även direkt på enhetsnivå där chef med personalansvar är ansvarig för arbetsmiljöfrågor för sin enhet i samarbete med berörda medarbetare.  

Samtliga medarbetare på skolan ska känna till och bidra till arbetsmiljöarbetet.

ITM:s ledningssystem omfattar hela verksamheten på ITM-skolan och finns på KTH Campus och KTH Södertälje.