Till innehåll på sidan

Arvoden

Det här är en processbeskrivning för hur arvoden på ITM skolan ska hanteras. Den vänder sig till dig som är attestansvarig eller arvodist.

Upprättad: 2020-05-06
Processägare: Personalstaben
Aktörer i processen:  Arvodist (personal anställd per timme), Attestansvarig (ekonomisk attestansvarig för org. enheten, EA (Enhetschef för administrationen på Institution), Personalstab (Personalstab vid ITM skolan), Löner (Löneavdelningen på Universitetsförvaltningen.
Tidsperiod:  Löpande.

Processkarta

Processkarta för ITM-skolan gällande arvoden. Återfinns som text på denna sida.

Processkarta Arvoden för utskrift (pdf 158 kB)

Processbeskrivning

  1. Attestansvarig värderar behov och bedömer att arvodering behövs enligt regler och riktlinjer. Tar in arvodist för uppdrag.
  2. Attestansvarig lämnar blankett Utbetalning av timlön/ersättning  efter utfört uppdrag. Lämnar även Nordeablankett ifall arvodisten ärny.
  3. Om arvodisten är ny ska hen anmäla konto på Nordeas hemsida .
  4. Arvodisten utför uppdrag.
  5. Attestansvarig fyller i org och proj samt skriver en notering om att Nordeablankett lämnats ut.
  6. Personalstaben granskar blanketten. När en korrekt ifylld blankett har kommit till personalstaben så sker registrering iHR+.
  7. Löner skickar utbetalning till Nordea.
  8. Arvodisten får arvodet utbetalat på sitt bankkonto. Arvoden betalas ut omkring den 11 eller 25 varje månad.
  9. Personalstaben arkiverar arvodesblanketten.

Mer frågor om arvoden?

KTH's regler och riktlinjer kring arvoden

Har du frågor rörande arvoden, kontakta personalstaben: persadm@itm.kth.se

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande