Till innehåll på sidan

Utlägg

Det här är en processbeskrivning för hur utlägg på ITM-skolan ska hanteras. Den vänder sig till dig som är medarbetare och gör utlägg i tjänsten.

Upprättad: 2020-05-05
Processägare: Personalstaben på ITM-skolan
Aktörer i processen:  Anställd (Anställd på ITM), Attestansvarig (ekonomisk attestansvarig för org. enheten), Personalstab (Personalstab vid ITM skolan), Löner (Löneavdelningen på GVS).
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkarta för utlägg på ITM-skolan. Beskrivs även i text på den här sidan.

  Processkarta Utlägg på ITM för utskrift (pdf 94 kB)

Processbeskrivning

Den numrerade listan som följer är inte i kronologisk ordning utan är beskrivningar till processkartans rutor.

 1. Den anställde:
  a. Fyller i utläggsblanketten
  b. Kopierar sina kvitton på ett A4 ark. Kvittona får ej vara äldre än ett år
  c. Sätter fast kvittona med tejp ovanpå de kopierade kvittona
  d. Ser till att blankett och kvittona blir attesterade hos attestansvarig på institutionen.
 2. Attestansvarig attesterar.
 3. Den anställde skickar underlaget med godkänd attest till personalstaben.
 4. Är underlaget komplett? Om JA se punkt 5. Om NEJ se punkt 8.
 5. Personalstaben registrerar i HR+
 6. Löner betalar ut utlägget till den anställde
 7. Den anställde får sitt utlägg utbetalt. Utbetalning sker två gånger i månaden, omkring den 11:e och den 25:e.
 8. Är det mycket oklarheter? Om JA se punkt 9. Om NEJ se punkt 11.
 9. Personalstaben återsänder utlägget till institutionen.
 10. Den anställde kompletterar utlägget.
 11. Personalstaben kontaktar den anställde via mail för komplettering.
 12. Personalstaben arkiverar blankett och kvitton.

Mer frågor om reseräkningar?

Har du frågor rörande utlägg, kontakta personalstaben: persadm@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
Administration av EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering i EFH 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Rekrytering av Teknisk-, administrativ- och servicepersonal 2020‑06‑10
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Utlägg 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2022‑04‑25
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
Kontrollskrivning (KS-administration) 2020‑06‑10
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande