Till innehåll på sidan

Docentur

Den som vill bli antagen som docent kontaktar sin enhetschef och prefekt, om dessa stödjer ansökan startar prefekten processen genom att kontakta skolchef Sandra Di Rocco och skolans handläggare Jonna Holmlund Åsman. Det är alltså från prefekten som mailet måste komma pga KTH:s linjeorganisation. Skolchef godkänner att processen startar och handläggare öppnar ett ärende i rekryteringssystemet och tar kontakt med den ansökande samt prefekt. Skolchef utarbetar supportbrevet och förslag på sakkunnig tillsammans med prefekten. Handläggare ordnar det som behövs i rekryteringssystemet, laddar upp dokument etcetera.

Först när sakkunnigutlåtandet inkommit kopplas vice skolchef Anna Delin in i egenskap av ordförande för docentkommittén. Vice skolchef leder docentintervjun och skriver utlåtandet och är således inte med och skriver supportbrev eller utser sakkunnig. Vice skolchef är också värd och organisatör för docentpresentationen.

Gör så här

Kandidaten

 1. Ta kontakt med persadm@sci.kth.se  och meddela att du avser att söka docentur. Du får då en länk till KTH:s rekryteringssystem där du ska ladda upp din ansökan.
   
 2. Informera även din avdelningschef/prefekt innan du skickar in din ansökan. Initiera gärna processen med följebrev och föreslagen sakkunnig med avdelningschef/prefekt enligt nedan.
   
 3. Skolan lämnar sedan över din ansökan till Anställningsutskottet tillsammans med skolans underlag.
   

Ansökan ska innehålla försättsblad, cv och publikationslista.

Till KTHs centrala sidor med mallar och mer instruktioner .

Avdelningschef/prefekt

Avdelningschef/prefekt ska skicka följande underlag till persadm@sci.kth.se  :

 • Yttrande om docenturens nytta för forskning och utbildning inkl. förslag på ämnesområde på svenska och engelska. Stäm av med skolchefen som även ska skriva under yttrandet.
   
 • Förslag på sakkunnig med bifogad cv, publikationslista och jävsförsäkran. Angående jävsförsäkran så räcker det med ett mail från föreslagen sakkunnig där denne intygar att det inte föreligger jäv.

Har du frågor om docentärenden?

Frågor om docentärenden ställs till persadm@sci.kth.se

Om docentur på KTH:s övergripande intranät

Till KTHs centrala sida "Ansökan om docentur"

Docentkommitté SCI-skolan

Docentkommitté SCI skolan

Docentpresentation på SCI-skolan

Docentpresentationerna på SCI-skolan annonseras i kalendern på intranätet  och på KTH:s övergripande intranät minst 14 dagar i förväg. Vanligtvis kommer docentpresentationerna att hållas tisdagar kl. 14.15-15.00, före skolans ledningsgruppsmöten. Efter presentationen får docenten sitt docentintyg.

Presentationen vänder sig speciellt till alla som är forskningsverksamma vid skolan, men är öppen för alla på KTH.

Syftet är att ge docenten möjlighet att presentera sin forskning.

Du kan prenumerera på det som läggs ut i kalendern. Via RSS .

Kontakta persadm@sci.kth.se  om frågor.