Skolans uppbyggnad

Skolan för teknikvetenskap (SCI) består av utbildning och forskning inom ett brett fält.
Från grundläggande matematik, fysik och mekanik till deras tillämpningar. Det finns fem institutioner; farkost- och flyg, fysik, hållfasthetslära, matematik, mekanik samt tillämpad fysik.

Skolchef

Administrativ Chef

Ledningsgruppen

Skolchef Leif Kari är sammankallande till möte som hålls varannan vecka.

Strategiska rådet

Strategiska rådet utgör rådgivande organ till skolchef i frågor som rör fakultetsförnyelse och anställningsärenden.

Institutioner

Skolan har sex institutioner.

Forskargrupper

Forskargrupperna hör till respektive institution.

Centra

Administrationen  

Kontakta administrationen

Samverkansgruppen

Fackliga representanter utsedda av fackförbunden och arbetsgivarrepresentanter. Deltagarnas uppgift är att skapa en god arbetsmiljö och bevara arbetstagarnas intressen.

Samverkansgruppen - SSG

JML

JML-gruppen driver frågor om jämställdhet, mångfald och likaberättigande.

JML-gruppen