Antagning vid SCI skolan

Nya rutiner för antagning av doktorander vid SCI gäller fr o m 2019-04-01

Handläggningsordning för SCI skolan

 1. Doktorand och huvudhandledare fyller i blankett  Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen eller Ansökan om antagning till forskarutbildning för licentiatexamen och skriver under. Om presumtiv doktorand har examen från utländskt universitet (ej nordiskt land) ska underlag (yttrande om behörighet från handledare, se exempel här (pdf 112 kB) ) för behörighetsprövning bifogas samt vidimerade kopior på betyg/examen. Allt skickas i pappersformat, ej via e-post.
   
 2. Prefekt  signerar och lämnar till PA.
   
 3. PA  kollar igenom att all info är ifylld, såsom rätt doktorsprogram och ev inriktning och skickar till SCI skolkansli.
   
 4. Skolchef antar doktorand, datum för antagning är det datum som skolchef signerar, då får doktoranden möjlighet att läsa doktorandkurser
   
 5. FA   godkänner handledare och förordar vid behörighetsprövning
   
 6. FoU handläggare skickar till Ladok för registering/antagning
   
 7. Ladok registerar antagning och skickar info tillbaka till FoU handläggare
   
 8. FoU handläggare skickar info om antagning till  och HR admin
   
 9. När doktoranden är på plats, ska eISP göras inom 1 månad. Huvudhandledare initierar och har fått mail från FoU handläggare när den kan påbörjas, behörighet för biträdande handledare  som inte har anställning vid KTH söks via ovan länk.

Annonsering

Samtliga utlysta anställningar som doktorand ska annonseras. Undantag får göras för personer som har egen finansiering, eget stipendium och industridoktorander, där finansiering redan är villkorad en specifik person. Annonsering ska samordnas med KTH. Annonsering ska göras på KTH:s webbplats för lediga anställningar och länkar för mer information kring tjänsten kan göras till institutionens egna hemsidor.

Vid antagning gäller att finansiering, handledning och andra resurser ska vara garanterade fram till målexamen.

Urval

Urvalet ska utgöras av de personer som uppfyller behörighetskraven för ämnet på forskarnivå. Urvalskriterier ska finnas angivna i studieplanen för ämnet på forskarnivå. Grundläggande behörighet (enl HF 7 kap. 39 §) till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. Avlagt en examen på avancerad nivå eller
   
 2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
   
 3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Till antagningsformuläret bifogas underlag som styrker något av de tre ovanstånde behörighetskraven.

För behörighetskrav 1 bifogas examensbevis, för behörighetskrav 2 bifogas vidimerat betygsutdrag och för behörighetskrav 3 bifogas ett utlåtande av huvudhandledaren om den sökande beträffande behörighet och lämplighet samt vidimerade examenshandlingar från hemuniversitet.

Huvudhandledare ska även bifoga ett intyg som styrker att den sökande uppfyller kraven för särskild behörighet för det aktuella forskarutbildningsämnet.

Hur det går till

Sökande och huvudhandledare fyller i antagningsformuläret, som finns att ladda ned i KTH:s blankettarkiv . Den sökande skriver därefter under formuläret.

Om annat förled önskas (t.ex. Filosofie snarare än Teknologie) ska detta ansökas om redan vid antagningen. Detta görs på speciell blankett (FO-FORL). Denna blankett ska även signeras av skolchef och FA.
OBS: Om ansökan avser antagning till licentiatexamen är det en särskild antagningsblankett.

Vid SCI-skolan ska även respektive prefekt skriva under blanketten för antaging innan den lämnas med de övriga antagningspapperna som sedan ska skickas via PA för det doktorsprogram som studenten antas till.

PA skickar sedan vidare papprena till Kansli SCI (Att: Kerstin Gustafsson), tillsammans med övriga ansökningshandlingar, så att skolchef kan göra antagning och FA fatta beslut om handledare.

Skolchefen antar till forskarutbildningen.

I samband med antagning ska den första individuella studieplanen upprättas. Den ska bifogas övriga antagningshandlingar. Observera i samband med detta speciellt regler för tillgodoräknanden . Dessa är kurspoäng som erhållits före antagning till forskarstudier. Kurspoäng får endast tillgodoräknas som inte är behörighetskrävande.

För mer detaljerad information, se Regelverk forskarutbildning   eller kontakta FoU handläggare .