Till innehåll på sidan

Information till SCI-skolans anställda med anledning av coronaviruset

Publicerad 2021-02-25

KTH:s centrala information angående Covid-19

På nedan länk uppdateras kontinuerlig information till samtliga anställda:

intra.kth.se/campus/sakerhet/kris/corona/information-till-anstallda-med-anledning-av-coronaviruset-1.965906

Alla som kan ska arbeta hemifrån. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 18 december uppmanat alla som inte absolut måste vara på sin arbetsplats att arbeta hemifrån. Ett särskilt uppdrag har i detta fall givits till statliga myndigheter. KTH uppmanar därför alla chefer och medarbetare att i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus, och att övriga arbetar hemifrån. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut.

SCI-skolans lokala information angående Covid-19

Med anledning av FHMs rekommendationer och med hänsyn till kollegor, medarbetare och studenter är en fortsatt social distansering samt en begränsning av närvaron vid arbetsplatsen nödvändig. Hjälp till att minska smittspridningen - det är allas vårt ansvar!

Skolan för teknikvetenskap utfärdar härmed följande förtydliganden för vår verksamhet. Situationen är mycket oviss och det är sannolikt att uppdateringar kommer att behövas baserat på råd från, t.ex. Folkhälsomyndigheten. Vi tackar för visad förståelse och flexibilitet.

Målsättningen är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna fortsätta arbeta på plats under trygga former.

  • Ansiktsmask - Smittspridningen av COVID-19 ökar i Stockholmsregionen. Fortsatt distansarbete är ett effektivt sätt att bidra till att kontrollera spridningens hastighet. För de personer som arbetar på plats (förankrat med närmaste chef) kräver skolan att ansiktsmasker skall bäras när distans inte kan hållas. Detta är i linje med de senaste riktlinjerna för Stockholms stad. Ansiktsmasker finns utplacerade i pausrum och distribueras till alla lab-lokaler. Om du inte har tillgång till ansiktsmasker på din avdelning så kontakta ditt lokala verksamhetsstöd, adresser hittar du här .
  • All personal som kan jobba hemifrån bör fortsätta att göra så. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Skolchefen uppdrar åt prefekterna och administrativa chefen att göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som skall arbeta på plats. Vi rekommenderar att begränsa arbetsresor i kollektivtrafiken så mycket som möjligt
  • Möten och seminarier bör hållas digitalt.
  • Disputationer under VT-21 bör hållas digitalt.
  • Salsexamination övergår helt till distans fr o m 2020-11-18 t om 2021-06-30.

Slutligen, vill vi påminna er om att stanna hemma om man ens har det minsta tecken på Covid-19-symtom (se 1177.se ), hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus, och tvätta händerna ofta med tvål och vatten!

Om du som anställd blivit kontaktad av en student som är bekräftad smittad med Covid-19

så ska du meddela detta till HannaSara Karlsson, Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) utbadm@sci.kth.se UA:s ansvar är att förmedla informationen vidare till berörd examinator/kursansvarig med kopia till studierektor för berörd kurs och Grundutbildningsansvarig. UA ska även skicka vidare information till GVS, som har kontakt med smittskydd Stockholm.

Vid frågor gällande administrativa rutiner kring genomförande av salsskrivningar:  

Kontakta Helene Rune, administrativ chef, utbadm@sci.kth.se

Vid frågor gällande eventuellt ändrade examinationsformer och undervisning på grund av Covid-19

Kontakta din studierektor på institutionen, kontaktuppgifter finns här:
intra.kth.se/sci/organisation/forskning-och-grundu/studierektorer-grundutbildning-sci-1.747454

Om du som anställd är bekräftad smittad med Covid-19

Som anställd skall man omedelbart informera sin närmaste chef om man bekräftats smittad av covid-19. Man har även en skyldighet att informera andra som man haft kontakt med som eventuellt kan ha smittats.

När det gäller smittspårning har alltid hälso- och sjukvården den grundläggande skyldigheten att se till att en smittspårning genomförs men den enskilde ska medverka i smittspårningen så långt som möjligt. Smittspårningen är dock obligatorisk för den smittade att medverka i.​

I denna länk ges skolans personal möjlighet att ställa frågor med anledning av ovanstående

Gå till Webbformulär

Rektors beslut

Rektors beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet hösterminen 2020 i syfte att förhindra smittspridning av covid 19, V-2020-0450  (pdf 200 kB)