SCI-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

Publicerad 2020-06-15

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

Rektors beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet hösterminen 2020 i syfte att förhindra smittspridning av covid 19, V-2020-0450  (pdf 200 kB)

Beslutet gäller som längst t o m den 15 januari 2021. Ändringar kan dock komma att göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

Huvudsyftena är att förhindra smittspridningen i samhället och att skapa en trygg arbetsmiljö. En noggrann planering av verksamheten krävs av ansvariga chefer så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. För att säkerställa social distansering är en begränsning av närvaron vid arbetsplatsen nödvändig. Vår bedömning är att en stor del av SCI-skolans personal kan, på ett effektivt sätt, fortsätta att arbeta på distans. Dessutom är vår bedömning att digitala möten har fungerat bra och är ett effektivt sätt att begränsa fysisk närvaro.

Arbetsmiljö hösttermin 2020

  • All personal som kan jobba hemifrån bör fortsätta att arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna arbeta på plats under trygga former. Skolchefen uppdrar åt prefekterna och administrativa chefen att göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som skall arbeta på plats.
  • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (t.ex forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt, förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas. 
  • Skolchefen uppdrar åt administrativa chefen att samordna anpassning av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Ovanstående har diskuterats och tagits fram i samråd med skolans samverkansgrupp (15/6), ledningsgrupp (15/6) och ledningsråd (16/6).

I nedan länk ges skolans personal möjlighet att ställa frågor med anledning av ovanstående

Gå till Webbformulär

Undervisning hösttermin 2020

För undervisning, se rektors beslut V-2020-0410 om förutsättningar för HT20 samt konkretisering av rektorsbeslut.

 Frågor rörande undervisning och examination ställs till respektive institutions studierektor.

Fysik

Torbjörn Bäck, back@nuclear.kth.se  073-765 05 90

Tillämpad fysik

Ulrich Vogt, ulrich.vogt@biox.kth.se  070-388 08 52

Matematik

Tommy Ekola, ekola@math.kth.se  08-790 75 15

Katarina Gustavsson, katg@kth.se  08-790 66 96

Teknisk Mekanik

Bo Alfredsson, alfred@kth.se  08-790 76 67

Philipp Schlatter, studierektor_sg@mech.kth.se  08-790 71 76

Ulf Carlsson, ulfc@kth.se  08-790 90 11