Till innehåll på sidan

Gabriel Skantze

Professor i talteknologi med inriktning mot dialogsystem

När människor kommunicerar med varandra ansikte mot ansikte använder vi en stor uppsättning signaler i form av ord, gester, blick och tonfall. Målet med Gabriel Skantzes forskning är att studera sådan kommunikation och utveckla datormodeller som gör det möjligt för datorer och robotar att samtala med människor. Eftersom vi förmodligen kommer att omge oss med sociala robotar i framtiden, exempelvis inom vård och skola, har teknologin omedelbara tillämpningar. Den kan också användas i grundforskning för att öka förståelsen för mekanismer i samtal mellan människor. Det här kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt som innefattar fonetik, lingvistik, psykologi, språkteknologi och artificiell intelligens. För att en robot ska kunna kommunicera med människor måste dess sensorer kunna läsa av och förstå människors röst, blickriktning och ansiktsuttryck. Denna information måste sedan sättas samman och tolkas i sitt sammanhang, för att skapa en förståelse av människans intentioner och bestämma hur roboten ska reagera. Med hjälp av maskininlärning kan man till exempel träna datorn att förstå sådana signaler och fatta beslut, baserat på inspelade samtal mellan människor. Forskningen genomförs i nära samarbete med andra forskare inom olika discipliner och världsledande företag inom området.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14