Till innehåll på sidan

Helena Mattsson

Professor i arkitekturens teori och historia

Helena Mattssons forskningsområde är 1900-talets arkitekturteori och historia med ett fokus på välfärdsstatens arkitektur under efterkrigstiden. Forskningen placerar sig ofta i gränssnittet mellan arkitektur och andra fält, som ekonomi, konsumtion och välfärdsforskning. Ett makroperspektiv av storskaliga ekonomiska och politiska maktstrukturer kombineras med ett mikroperspektiv som utgår från studier av hur människans föreställningsförmågor påverkas av vardagsmiljöer. På detta sätt granskas det komplexa nätverk av aktörer och maktstrukturer som utgör arkitekturens praktik. Det kan till exempel handla om relationerna mellan byggindustrin, civilsamhälle och politiska beslutsprocesser. Samtidigt söker forskningen skapa förståelse för hur den byggda miljön skapar våra livsramar och påverkar oss som individer och kollektiv.

I ett projekt om avregleringarnas arkitektur undersöks arkitekturens och den byggda miljöns betydelse för de radikala omstruktureringarna av välfärdsstatens politik som skedde under 1980- och 90-talen. Forskningen utgår från ett samtidshistoriskt perspektiv där forskningsfrågan formuleras i relation till nuet eller framtiden för att sedan förankras i historien och kritiskt granskas för att ge en ökad förståelse för samtiden.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14