Till innehåll på sidan

Joakim Jaldén

Professor i signalbehandling

Signalbehandling är en gren av elektrotekniken.
Forskningsområdet handlar om metoder för att behandla och utvinna information ur mätdata.
Tillämpningar inom områden som kommunikationssystem, ljud- och bildbehandling, och biomedicinsk dataanalys, men ämnet är i grunden abstrakt. Det finns ett starkt inslag av tillämpad matematik, och då speciellt sannolikhetsteori, transformteori, optimering, och algebra.
Matematiska modeller utnyttjas för att beskriva sambanden mellan information och mätningar. Det kan handla om att utvinna ett meddelande ur de elektromagnetiska vågor som fångas upp av en antenn i ett mobilsystem, eller att komprimera en ljudfil eller film för att ta upp mindre utrymme på en hårddisk, utan att för den skull förlora avsevärt i kvalitet. Ett annat exempel är att ombilda de uppmätta elektromagnetiska pulserna från sensorn i en magnetkamera till en bild av en patients inre.
Forskningsområdets abstrakta och matematiska karaktär gör att allmängiltiga principer för informationsbehandlingen kan etableras och sedan användas brett, även utanför den ursprungliga tillämpningen. I Sverige har området traditionellt haft en särskilt stor inverkan på utvecklingen av mobiltelefonisystem och spelar nu en viktig roll inom utveckling av medicinsk teknik.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14