Till innehåll på sidan

Peter Ekbäck

Professor i fastighetsteknik

Markanvändning och byggande är omgärdat av en omfattande lagstiftning som reglerar rättigheter och skyldigheter för staten, kommuner, fastighetsägare, byggherrar, bostadsrättshavare, hyresgäster m.fl. Det är denna lagstiftning som står i fokus för forskningsområdet fastighetsteknik. Ofta sker forskningen utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv, där det grundläggande problemet är hur lagstiftningen ska kunna förbättras. Ofta ingår även internationella utblickar och jämförelser.

Peter Ekbäcks forskning omfattar flera olika inriktningar. En av dem gäller effektiviteten i systemet för indelning av mark i fastigheter, och upplåtelser av olika markanknutna rättigheter. Ett annat forskningsspår avser vem som ska ansvara för byggande, förvaltning och finansiering av den infrastruktur som måste försörja olika typer av bebyggelse. Utbyggnad av till exempel vägar och järnvägar eller bevarande av värdefulla naturområden förutsätter ibland också att mark kan förvärvas med tvång. Två centrala frågor är då för vilka ändamål som tvångsförvärv bör få användas, samt vilken ersättning som ska betalas till den som avstår marken. Ytterligare en frågeställning gäller historiska studier. Genom att undersöka äldre tiders förutsättningar och lagstiftning kan man dra slutsatser om hur dagens system kan optimeras.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14