Till innehåll på sidan

Vania Ceccato

Professor i urbana och regionala studier med inriktning urban säkerhet

Vania Ceccato studerar förhållandet mellan den byggda och sociala miljön samt människors säkerhet och trygghet. En inriktning i forskningen handlar om hur stadsmiljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten. Det kan till exempel handla om arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar på en otrygg eller brottsdrabbad plats. Forskningen handlar även om säkerhet kopplat till folkhälsoproblem, i synnerhet kopplingen mellan den byggda miljöns kvalitet till risker för till exempel självmord eller fall bland äldre. Vania Ceccato undersöker också brott och rädsla utifrån en interaktion av kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socioekonomisk status eller andra individuella egenskaper. Hon menar att en persons rätt till säkra offentliga platser är starkt beroende av samhällets normer och strukturer som antingen främjar eller begränsar friheten att röra sig utan hinder eller rädsla. Alla dessa aspekter är grundläggande delar i social hållbarhet. Som en del av KTH:s tredje uppgift samordnar Vania Ceccato ett nationellt nätverk (Säkraplatser) som syftar att förbättra kunskapen om situationsbaserad brottsprevention på lokal nivå i Sverige.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-14