Till innehåll på sidan

Gemensamt verksamhetsstöd

Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Gemensamt verksamhetsstöd ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Avdelningar

Ledning

GVS leds av Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson universitetsdirektor@kth.se .

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Beroende på avdelningens storlek, kan avdelningen ledas av:

 • endast en avdelningschef
 • avdelningschef och gruppchefer
 • avdelningschef, enhetschefer och gruppchefer

GVS uppdrag

 • Vara ledningens rådgivare, handläggare och administrativa stöd i utförandet av KTH:s myndighetsuppdrag.
 • Verka för en god rättsäkerhet när det gäller offentlighet och sekretess.
 • Stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner.
 • Vara ett förvaltningsstöd till KTH:s ledning.
 • Ansvara för uppbyggande och organisation av KTH:s administration och infrastruktur.

GVS bistår KTH:s skolor/motsvarande genom att

 • Vara rådgivare och sakkunnig i skolornas myndighetsutövande och arbete.
 • Ge administrativt stöd i övergripande frågor rörande t ex personal, ekonomi, utbildning och infrastruktur.
 • Utöva controllerfunktion.
 • Vara rektors resursfördelare av ekonomiska resurser och infrastruktur till KTH:s skolor.

Internrevision

Internrevision  är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Gemensamt verksamhetsstöd på KTH.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-14