KTH kollegialt forum

KTH kollegialt forum genomfördes för första gången den 4 maj 2020. Under höstterminen -20 kommer fakultetsrådet arrangera kollegialt forum vid två tillfällen, den 12 oktober och den 1 december. Båda gångerna ges seminarierna kl.11.00-13.00 och via zoom.

KTH kollegialt forum, 4 maj, 2020:

Styra det ostyrbara – universitetens utveckling i autonomi och kollegialitet

Dekanus och prodekanus om Fakultetsrådet och kollegialt forum

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser. Som en del i att uppnå det målet inrättas just nu skolkollegier tillika ett kollegialt forum.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Det första mötet ägnas åt en fråga som är central för detta: hur har styrningen av universitet utvecklats och var står vi idag. Mötet inleds av professor Linda Wedlin* följt av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

  Varmt välkomna!

* Linda Wedlin är professor i företagsekonomi på Uppsala universitet och forskar om universitetens organisering och styrning. T ex har hennes forskning handlat om konsekvenser av autonomireformen, hur styrningen utvecklas och hur det förhåller sig till universitetens och forskarnas frihet. Ett viktigt tema i Lindas forskning är rankningars betydelse och hur mätsystem för att bland annat utvärdera forskningsprestationer är kopplade till organisering och resursfördelning. Linda har bland annat varit redaktör för boken Det ostyrda universitet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten (Wedlin & Pallas, 2017, Makadam förlag).

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:fakultetsradet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-03