Till innehåll på sidan

Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

Enligt högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan.

Mandatperioden för nuvarande tre ledamöter går ut 30 april 2023 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2026. Valet genomförs elektroniskt 6-12 mars 2023. Information om valet och hur det går till kommer att publiceras på KTH:s intranät och också skickas ut per e-post till de röstberättigade.

Nominering av kandidater

Var och en kan under perioden 17 november till och med 2 december 2022 nominera kandidater. Nominering sker elektroniskt via länk. De nominerade ska vara tillfrågade samt ha accepterat nomineringen.

Valbar kandidat

Valbar som ledamot som representerar lärare i universitetsstyrelsen är

  • lärare som är anställd som professor eller lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.

Endast valberedningens förslag till ledamöter samt övriga nominerade kandidater är möjliga att välja.

De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Valberedning

Fakultetsrådet har utsett en valberedning: Per Berglund, ordförande, Hjalmar Brismar och Sofia Ritzén. Valberedningens uppgift är att utifrån inkomna nomineringar ta fram förslag på tre kandidater.

Röstberättigad

Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
  • anställd som biträdande lektor, eller
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Röstlängd kommer att fastställas av rektor i januari 2023 efter granskning av respektive skola.

Presentation av kandidater

Presentation av valberedningens förslag samt samtliga övriga nominerade och valbara kandidater kommer att ske senast den 14 februari 2023 på KTH:s intranät samt senast 27 februari via e-post till de röstberättigade.

Jämställd representation

Enligt Högskolelagen 1 kap 5 § 2 st. ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i högskolornas verksamhet.

Valets förrättande

Valet sker elektroniskt och anordnas av verksamhetsstödet.

De röstberättigade kommer senast den 27 februari 2023 via e-post att få information om valets genomförande samt förteckning över nominerade kandidater som är möjliga att välja.

Röstning görs elektroniskt genom att kryssa för valberedningens förslag eller tre namn eller rösta blankt. Giltig röst ska uppta tre namn, det vill säga så många ledamöter som ska väljas. Röstning kommer att vara möjlig under perioden 6-12 mars 2023. Det går bara att rösta på de personer som är nominerade. Varje namn på röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel.

Valresultat

Rektor fastställer valresultatet efter att rösträkning skett elektroniskt. De kandidater som erhållit högst röstetal ska utses till ledamöter i universitetsstyrelsen. I beslutet ska det framgå om valresultatet gav lika röstetal och hur det då har hanterats.

Rektors beslut om fastställande av valresultatet ska anslås på KTH:s intranät i tre veckor.

Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.

Frågor

För frågor om valet, kontakta Åsa Gustafson, asagus@kth.se , tel 08-790 6955 eller Elin Mellqvist, elinme@kth.se , tel 08-790 7159, ledningskansliet inom verksamhetsstödet.