Kvalitetsseminarier

Prodekanus Per Berglund välkomnar KTH:s personal till lunchseminarier med fokus på utbildning och kvalitet. Datum, tid, plats samt länk till anmälan finns i KTH-kalendern.

Genomförda kvalitetsseminarier

2018

13 mars: "Internationalisation as a driving force for quality in higher education"
Internationalisation as a driving force for quality in higher education and collaboration. In what ways can we utilise this to strengthen quality education. What measures must be taken and what opportunities must we give our teachers and students? Stefan Östlund is Vice President for Global relations and overall international cooperations with responsibility for international strategies, strategic partner universities and international student recruitment. Björn Kjellgren is program director for bridging programmes for engineers and architects with foreign qualifications. He is also initiator for the introduction of certificate of global competence for students at KTH. The seminar will be held in English.

27 mars: "Hållbar utveckling i utbildning"
Hur långt har vi kommit med integrering av hållbar utveckling i utbildningen på KTH ? Resultat från UKÄ:s tematiska utvärdering 2017 kommer att presenteras liksom en lägesrapport kring KTH:s arbete. Göran Finnveden är Vicerektor för hållbar utveckling. Han är ordförande i KTH-Sustainability samt ansvarar för frågor som rör hållbar utveckling i utbildning och forskning.

18 april: "Utmana, utveckla och uppmuntra, inte enbart upprepa"
Det duger inte att på traditionellt, rationellt vis göra det vi redan gör snabbare och billigare. Som lärare på KTH har jag en viktig roll för ett mer hållbart samhällsbyggande: Jag kan utmana normer och traditioner genom att bidra med utvecklandet av nya perspektiv och jag kan uppmuntra studenterna att ställa nya frågor. Tina Karrbom Gustafsson är universitetslektor vid fastigheter och byggande, ABE. 2017 mottog hon KTH:s pedagogiska pris för sin inspirerande, entusiasmerande och engagerande undervisningsgärning inom ämnet byggprojektledning.

14 maj: "Setting up and running a Master’s programme"
Changes of terms and conditions over time. What has worked well and what could have been done different. Patric Jensfelt is professor at Robotics, Perception and Learning, EECS. In 2017, he received the KTH educational award. As Program Director for Master Program in Systems, Control and Robotics he created a very positive climate that stimulates students' commitment and interest, thereby promoting learning. The seminar will be held in English.

5 juni: "Raising gender awareness in KTH teaching – a question of quality in education"
The plan for gender mainstreaming includes work for change in KTH education. This work involves training for teachers and integration of gender knowledge in all programs at KTH. The presentation includes some examples from early projects in gender mainstreaming at KTH (JIKTH). Anna Wahl is Vice President for Gender equality and values. The seminar will be held in English.

23 oktober: "Språkpolicy 2.0 - policy för ett tvåspråkigt KTH"
Språkkommittén har fått i uppdrag att leda arbetet med utvecklingen av en uppdaterad version av KTH:s språkpolicy från 2010. Vid lunchseminariet startar diskussionen om vilka frågor som bör tas upp i en modern språkpolicy och vilka ställningstaganden som bör göras. Viggo Kann är professor i teoretisk datalogi och ordförande i KTH:s språkkommitté. Linus Salö är postdoktor vid historiska studier av teknik, vetenskap och miljö ABE och forskar på parallellspråkighet och språkpolicyer. Beyza Björkman är docent vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet med lång erfarenhet av forskning om engelska som ”lingua franca”.

12 november: "Från ESG till KTH:s kvalitetsarbete i praktiken"
Erfarenheter från arbetet med programanalyser och kvalitetsdialog 2018. Förslag på utveckling för en effektivare och mer verksamhetsnära kontinuerlig uppföljning av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Magnus Johansson är kvalitetssamordnare och utredare, med huvudsaklig inriktning på övergripande kvalitetsfrågor, vid UF/Planerings- och utredningsavdelningen. Gunnar Tibert är docent vid farkost- och flyg samt grundutbildningsansvarig (GA) SCI. Gunnar är en av mottagarna av KTH:s pedagogiska pris 2018.

27 november: "Högskolepedagogiskt excellensprogram, vad ska det vara bra för?"
KTH behöver införa en tydlig incitamentsstruktur för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra till en utmärkt utbildningsmiljö, anger Utvecklingsplanen för 2018-2023. Fakultetsrådets arbetsgrupp för Pedagogisk meritering presenterar ett framarbetat förslag, och öppnar upp för gruppdiskussioner och möjlighet till återkoppling innan slutrapporteringen. Anna-Karin Högfeldt är adjunkt vid Lärande i STEM ITM. Anna-Karin samordnar bl.a. nätverken för programansvariga (PA) och studierektorer samt är en av mottagarna av KTH:s pedagogiska pris 2018. Magnus Andersson är lektor vid material- och nanofysik SCI och PA för masterprogrammet teknisk fysik. Mats Nilsson är adjunkt vid medicinsk avbildning och grundutbildningsansvarig (GA) CBH. Anne Håkansson är docent vid programvaruteknik och datorsystem EECS och lärarrepresentant i KTH:s utbildningsutskott, Jonathan Edin är Chef för utbildningsinflytande THS.

2017

9 mars: "Språk och tillgänglighet"
Information och undervisning ska vara tillgänglig för alla, oavsett färgblindhet, synskada, hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Vad krävs av en myndighet beträffande tillgänglighet i språk och kommunikation? Vad betyder digital tillgänglighet? Hur kan vi förhindra digitala funktionshinder? Hur ser vi till att undervisningen blir tillgänglig? Vid lunchseminariet har språkkommittén bjudit in myndigheten för delaktighet, Per Lannerö (PTS) och Monica Barsch (Funka KTH) för att ge olika perspektiv på språk och tillgänglighet.

22 maj: "Hållbar utveckling i utbildningen – investering för framtiden"
Hur arbetar vi på KTH med integrering av hållbar utveckling på både kurs- och programnivå? Emma Strömberg, mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2016, belyser olika aspekter av arbetet som har genomförts under de senaste åren och ger exempel på hur olika pedagogiska verktyg kan användas i undervisningen för att säkerställa att KTH:s studenter har kunskaper och färdigheter att efter examen kunna bidra till hållbar samhällsutveckling.

25 oktober: "Ett parallellspråkigt KTH för internationalisering och samverkan"
Internationalisering och samverkan är två av områdena som står i fokus i KTH:s nya utvecklingsplan. KTH:s språkpolicy framhåller att KTH ska vara parallellspråkigt. Hur kan parallellspråkigheten användas för att stärka KTH:s internationalisering och göra KTH mer synligt? KTH:s språkkommitté och den inbjudna experten Linus Salö försöker besvara denna fråga på lunchseminariet. Linus är postdoktor vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö och forskar på parallellspråkighet och språkpolicyer.

14 november:"Why We Should Care About Discipline Based Education Research"
Discipline Based Education Research explores the learner experience in a discipline with a focus on how to understand the learning process, and ultimately to innovate and improve disciplinary learning. Research results help us to understand how our students learn and become a part of our disciplinary community, improve learning of difficult concepts, and help to make our educational environment more inclusive and high performing. This talk provides an overview of recent developments in the area and how this type of research can be integrated into "one KTH”. Arnold Pears is Professor of Technical Science education in the ECE School at KTH, he is also Professor of Computer Science with Specialisation in Computing Education Research at Uppsala University. His current research explores aspects of the student experience linked to development of professional skills and student views on the relevance of their curriculum. The seminar will be held in English.

2016
21 april: ”Bättre språk i exjobben - en väg till ökad synlighet för KTH?”
Hur betydelsefulla är KTH:s examensarbeten när det gäller att nå ut till samhället och internationellt? Hur kan vi med enkla medel förbättra synligheten för exjobbsrapporterna och därigenom KTH?

26 april: ”Kvalitetssäkring av högre utbildning - vilka krav ställer omvärlden och vad vill vi på KTH?”
Hur långt har vi kommit på KTH vad gäller europeiska standarder för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG)? Hur vill vi arbeta med kvalitetssäkring och studentcentrerat lärande i framtiden?

23 maj: "Forskarutbildningssatsning, FUS - Vad vi fann och hur KTH kan dra nytta av detta"
FUS genomfördes inför UKÄ:s planerade utvärdering av utbildning på forskarnivå och bestod av tre huvuddelar, en SWOT-analys, en analys av kvalitetssäkring och en uppföljning av doktorsprogrammen.

1 juni: "Arkitekturskolan- ett exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet och mångfald"
En berättelse om att lyssna på studenter, synliggöra normer, att arbeta praktiskt med värderingar, att utbilda personalen samt att starta ett Jämställdhetssällskap.

17 oktober: "Färdiga ingenjörers språkfärdigheter" Hur bra förberedda är våra examinerade ingenjörer för sin yrkesutövning vad gäller muntliga och skriftliga språkfärdigheter? KTH:s språkkommitté har bjudit in representanter från två företag och en forskare som studerat ingenjörers skrivande: Catrine Nordqvist, Saab; Fredrik Ström, Maxwell; Stina Hållsten, Södertörns högskola.

9 november: "Effekter av en programsammanhållande kurs" Programsammanhållande kurs har funnits på civilingenjörsprogrammet i datateknik sedan 2010 och har nu spritts till många program på KTH och andra lärosäten. Viggo Kann har studerat vilka effekter införandet av en sådan kurs har. En kort beskrivning av vad en programsammanhållande kurs är kommer att ges, med exempel på bland annat seminarieteman om studieteknik och om minoriteter och likabehandling.

23 november: "Erasmus Mundus gemensamma program - en väg till utveckling" Seminariet belyser KTH:s engagemang inom Erasmus Mundus de senaste åren. Nele Stoffels, Karin Knutsson och programansvarig lärare berättar om vilka möjligheter programmen kan ge samt hur samarbete med andra lärosäten kan bli ett verktyg för utveckling av programinnehåll och metod.

7 december: "Hur utbildar vi KTH:s forskarstuderande i forskningsetik?" Forskarstuderande som examineras vid svenska lärosäten ska ha förmåga att göra forskningsetiska bedömningar enligt krav i Högskoleförordningen (1993:100). Karin Edvardsson Björnberg berättar hur utbildningen i forskningsetik är organiserad på KTH idag. Vilka färdigheter och förmågor vill vi att våra studenter ska ha efter genomgången forskarutbildning?

2015
28 januari: “Utmaningsdriven utbildning med problemställningar från samhället”.
Verktyg, utmaningar, projektmodeller, progression, lärarrollen, kreativitet - viktiga teman att uppmärksamma för att kunna främja studenternas förmåga att arbeta med öppna och komplexa problemställningar från samhället i sin utbildning. Medverkande: Marie Magnell, Anna-Karin Högfeldt, Margareta Norell Bergendahl, Ramon Wyss.

18 februari: “Hur står det till i årskurs 1?”
Kunskaper och insikter från att erbjuda studenter förberedande videofilmer till föreläsningarna i Envariabelanalys. Andra försök med e-lärande och aktiva och interaktiva undervisningsformer. Medverkande: Lars Filipsson.

18 mars: “Löpande examination - en väg att besvara frågan e-lärande eller klassisk undervisning?"
Sätt studentens primära drivkraft - att klara kursen - i fokus vid kursdesign! Härifrån är steget inte långt till löpande examination, nya lärandeformer och studenter som hänger med i undervisningen. Medverkande: Jan Scheffel.

28 april: “Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur?”
Google translate? Frågar kollegan? Anlitar översättningsbyrå? Inte alls? Hur översätter du? Vid detta seminarium berättar representanter från två organisationer som har ett strukturerat sätt att hantera översättning och språkgranskning hur de gör och vad man bör tänka på vad gäller översättning och språkgranskning. Medverkande: Lennart Nyberg, Lunds universitet, chef för avdelningen för översättning och språkfrågor. Theresa Kirchheim och Erika Malcolm, avdelningen Language & Publishing på Scania. Viggo Kann, KTH, ordförande för språkkommittén.

27 maj: “Nu är kursutvärdering och kursutveckling en LEQ”
Som lärare på KTH har du möjlighet att utvärdera dina kurser med hjälp av enkätverktyget Learning Experience Questionnaire (LEQ). Under seminariet kommer du att få veta mer om LEQ, hur du genomför en kursutvärdering på kurswebben, och olika former av stöd för kursutveckling. Medverkande: Dan Borglund och Ida Naimi-Akbar, pedagogisk konsult, respektive administratör vid ECE-skolans enhet för högskolepedagogik.

2014
5 mars: "Vad ska man tänka på i ett utbildningsprogram som ges på engelska"
Viggo Kann från KTH:s språkkommitté inleder. Utbildning på engelska: Vad säger studenter och lärare? John Airey från Linnéuniversitetet redogör för ett par egna forskningsstudier om utbildning på engelska. Ett utbildningsprogram blir aldrig enspråkigt! Olle Josephson från Stockholms universitet redovisar rekommendationer och synsätt från en ny rapport från det nordiska parallellspråksnätverket.

19 mars: “Universiteten då och nu: mellan stat, marknad och kollegialitet”
Universitet och högskolor befinner sig på en global marknad där de konkurrerar om medel, människor och prestige. Samtidigt är de en del av den offentliga sektorn vilket innebär krav på transparens, kvalitet och återrapporteringar. Därtill är de organisationer som länge präglats av akademiska kulturer och kollegialt beslutsfattande. I den här föreläsningen behandlas aktuell forskning om universiteten som organisationer och deras relation till såväl externa som interna aktörer. Medverkande: Lars Geschwind.

23 april: “E-lärande på KTH: vad är på gång just nu?”
Det finns många initiativ kring e-lärande på KTH. Arbetet leds av en styrgrupp under Eva Malmström Jonsson ledning. Gruppens arbete beskrivs, därefter inbjuds deltagarna till diskussion: Vilka vägar bör KTH ta i det fortsatta arbetet, MOOCs eller inte MOOCs? Vad är viktigt för lärare respektive studenter? Hur ska stödet till lärare som vill utveckla e-moment i sina kurser se ut? Medverkande: Eva Malmström Jonsson och Ann-Sofie Henriksson.

28 maj: “C-Campus – A Virtual Platform to Increase Quality in Learning”
KTH and Tsinghua creates a novel online learning environment for students and researchers. A toolbox of virtual instruments and physical assets with new possibilities for distance learning and collaboration. The platform itself will be subject to experimentation and research in pedagogical methodologies. Seminar speakers: Nicole Kringos, Johan Thorbiörnson and Eva Malmström Jonsson.

11 juni: “Ett policydokument som ger stöd – ett pedagogiskt program på KTH blir till”
Arbete pågår med att ta fram ett pedagogiskt program för KTH. Tanken är att programmet ska vara till hjälp i prioriteringar kring lärar- och utbildningsutveckling. Aktuellt utkast presenteras, därefter inbjuds deltagarna till att ställa frågor och ge input. Alla synpunkter är viktiga! Medverkande: Ann-Sofie Henriksson och Maria Weurlander, ECE.

6 november: "Klarspråk - verktyg för effektiv kommunikation?"
Hur arbeta med klarspråk för att uppnå tydlighet och trovärdighet i KTH:s officiella dokument? Vilka hjälpmedel och tumregler finns?Medverkande: Ingrid Olsson och Viggo Kann.

25 november: "From Books to MOOCs: Thoughts on the past and future of the university"
A personal view on development towards a modern research university ,the technology-driven change that currently is unfolding, some ideas about the future of the university given this change. Seminar speaker: Gunnar Karlsson. The seminar will be held in English.

10 december: "Vad gör en pedagogisk utvecklare vid KTHs skolor?"
KTH:s satsar på pedagogiska utvecklare vid samtliga skolor. Vad jobbar de med, och hur? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Medverkande: Ann-Sofie Henriksson och Dan Borglund, enheten för högskolepedagogik vid ECE-skolan tillsammans med en pedagogisk utvecklare.

2013
24 april: "Gymnasiesamarbete - vägen till fler och framgångsrika kemistuderande?"
Kan ett samarbete med gymnasielärare överrösta medias negativa bild och få gymnasieelever att lyssna och förstå att kemi behövs? Blev samarbetet lyckosamt, det avgör ni! Medverkande: Anna Finne Wistrand och Helena Lennholm.

29 maj: "Vetenskaplig kvalitet och excellens - vad är det?"
Är de incitament som finns för att främja kvalitet ändamålsenliga? En vetenskapsteoretisk diskussion utifrån olika infallsvinklar samt en inblick i skillnader mellan då och nu. Medverkande: Sven Ove Hansson, Lars Kloo, Sverker Sörlin.

5 juni: "Self-plagiarism: ethical dilemma or reality?"
When is it ok to re-use your own writing? Learn more and argue your opinion! Seminar speaker: Carl-Mikael Zetterling.

18 september: "Precis! Absolut! Exakt!”
Ingenjörens behov av korrekt terminologi" Vilken roll spelar överenskomna termer och goda definitioner på svenska och engelska för överföring och inlärning av kunskap? Medverkande: Åsa Holmér och Viggo Kann.

24 oktober: "Utbildningsutvärdering - och sen då?" 
Utfall av bedömning av utbildningar inom matematik, arkitektur och teknik presenteras. Vi inspireras av det arbete som påbörjats/planeras inom matematik. Medverkande: Kristian Bjerklöv, Filip Lindskog, Sara Karlsson/Mathias Werner.

20 november: "Ranking och bibliometri - hur går det för KTH?"
Ledande rankinglistor, vad de egentligen mäter och hur de går att påverka. Bibliometrins metodik, hur den används för att utvärdera kvalitet och vad varje forskare bör tänka på vid publicering. Medverkande: Per-Anders Östling, Staffan Karlsson, Peter Sjögårde.

2012
25 January: “Vägen till det internationella universitetet i Sverige”
Medverkande: Per Berglund, prodekanus; Eva Malmström Jonsson, prorektor; Ramon Wyss, vicerektor för internationella project; Janos Navay, Antagning och examen UF/AFS.

14 mars: “Peer instruction: genomförande och erfarenheter från Mekanik för Öppen ingång VT2011”
Medverkande: Fredrik Lundell, Årets lärare 2011 - ett pris för pedagogisk utveckling på KTH som delas ut av THS och Ericsson.

29 mars: “KTH som ett fungerande flerspråkigt universitet - hur når vi dit?”
Språkkommittéen presenterar KTH:s språkpolicy och diskuterar språkliga utmaningar.

8 november: "Integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildningsprogram"
Resultat från den hållbarhetsenkät som programansvariga för KTH:s civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitektutbildningar genomförde under försommaren 2012 och diskussion kring vägar framåt. Medverkande: Göran Finnveden.

26 november: "Civilingenjör och lärare - historia och framtid"
Vad kännetecknar en utexaminerad Civilingenjör och lärare? De medverkande ger sin syn på programmet, dess utveckling samt dess identitet som lärarutbildning och som civilingenjörsutbildning. Medverkande: Hans Thunberg.

4 december: "Träna projektstyrning i projektkurser"
Hur man som lärare kan kravställa att studenterna använder enkla metoder för projektstyrning i projektkurser. Enkla mallar som kan användas i alla kurser kommer att presenteras. Medverkande: Joakim Liliesköld.

2011 
26 januari: "HSV:s nya utvärderingssystem"
2012 står KTH:s utbildningar på tur för att bli utvärderade. Högskoleverkets nya metod för att utvärdera utbildningar fokuserar på vilka resultat som utbildningarna har uppnått, och särskilt stor vikt läggs vid studenternas examensarbeten. Medverkande: Cheferna för Högskoleverkets utvärderingsavdelning, Magnus Hjort och Maria Sundkvist.

1 februari: "En konvergerande värld"
Hans Rosling tilldelades KTH:s Stora pris 2010, då motiveringen löd: "Hans Rosling sprider med ett engagerat och pedagogiskt patos vetenskapligt grundad kunskap om hälsotillståndet i världen genom att visa hur statistik kan förädlas till förståelse på ett lättillgängligt sätt. Han är en av grundarna av Gapminder Foundation, en stiftelse som utvecklat mjukvaran Trendalyzer som med sina innovativa animationer gör berättelsen om världens utveckling begriplig på ett på samma gång vackert som underhållande sätt. Hans Roslings förmåga att inspirera och skapa framtidstro är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa tilldelas han KTH:s Stora pris 2010.

12 maj: "Masterutbildning inom ramen för EIT KICarna: ICTLabs och InnoEnergy"
Medverkande: Carl-Gustaf Jansson (ICTLabs) och Stefan Östlund (InnoEnergy).

1 juni: "KTH:s satsning på prioriterade regioner"
Medverkande: Anders Hult (Sydostasien); Semida Silveira (Brasilien); Rajeev Thottappillil (Indien); Ramon Wyss (Kina).

15 juni: "Utvecklingen av matematikkurserna på KTH"
Medverkande: Mats Boij m fl lärare från matematikinstitutionen.

28 september: “Pilotprojekt för 2-årig tillämpningsnära forskarutbildning”
Medverkande: Per Berglund, Margareta Norell Bergendahl, Hannu Tenhunen.

30 november: "En programsammanhållande kurs med många funktioner"
Medverkande: Viggo Kann, professor i datalogi på avdelningen teoretisk datalogi på skolan för datavetenskap och kommunikation, mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2010.

13 december: "Varför KTH ska satsa på lärarutbildning"
Medverkande: Lena Gumaelius, chef för avdelningen lärande på skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

2010
17 december: "Lärare som ledare" med Universitetskansler Lars Haikola.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Magnus Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-11