Till innehåll på sidan

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 11 juni

KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum Måndagen den 11 juni 2018, kl. 08.30-11.30

Plats   Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Närvarande
Ulf Ewaldsson, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen
Anna Sandström
Christina Forsberg
Ola Asplund
Jacob Gramenius
Pia Sandvik
Mats Williamson

Företrädare för verksamheten
Hjalmar Brismar
Björn Palm
Anna-Karin Tornberg

Företrädare för studenter
Maria Bahrami
Vide Fernström Richter
Andrea de Giorgio

Företrädare arbetstagarorganisationer
Reine Bergström, SACO
Erik Edstam ST
Jelena Elfving, SEKO

Övriga deltagare/adjungerade/föredragande
Mikael Östling, prorektor, samtliga punkter
Katja Grillner, fakultetens dekanus, §§4.1-4.3
Anders Lundgren, förvaltningschef, §§ 2-4
Lisa Ericsson, §§ 4,5 och 5.1
Philip von Segebaden, § 5.2
Göran Finnveden, § 2
Magnus Johansson, § 4.2
Seija Natri, sekreterare

Frånvarande
Bertil Andersson

§ 1 Formalia
Ordföranden välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. Ledamöterna informeras om adjungeringar.

§ 1.1 Val av justerare
Maria Bahrami utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs. 

MBL-protokollet, daterat 2018-04-11, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§1.3 Föregående protokoll, 2-2018
Protokoll nr 2-2018 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport
Rektor informerar styrelsen om:

 • Ekonomisk översikt per 30 april 2018 delades ut vid mötet. Aktivt arbete pågår för att öka antalet kvinnliga doktorander.
 • Fördjupad KTH-rapport tertial I med tema Ett KTH för en mer hållbar värld var bilagd
  handlingarna. 
 • Antalet förstahandssökande har minskat något. En analys om minskad marknadsandel, främst mot Chalmers, kommer att presenteras vid augustimötet.
 • Rektor informerar om resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes mellan
  4-27 april 2018. Skola/avdelning/enhet har i uppdrag att arbeta med sitt resultat. Formen
  för medarbetarundersökningen kommer att ses över.
 • I slutrapporten om Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd för KTH ges ett antal
  rekommendationer för ett gemensamt verksamhetsstöd. Rektor kommer att utse en arbets-
  grupp för implementering.
 • Ett utkast till internationaliseringsstrategi var bilagd handlingarna och kommer att diskuteras vid US-internatet i augusti.
 • Ett nytt beslut är på gång från regeringen angående AI-satsning.
 • KTH har sökt Vinnovamedel för utveckling av kurser i livslänga lärandet.
 • Gustafssonpriset har tilldelats till två KTH-forskare.
 • ERV-anslag har beviljats tredje året i rad till humaniora området.
 • KTH:s synlighet i media är bilagd handlingarna.

§ 3 Styrelseledamöternas föredragning
Pia Sandvik berättar om innovation i Sverige och dess rankning i världen.

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Planeringsförutsättningar 2019
Dnr V-2018-0467, Ks-kod 1.2
 
Universitetsstyrelsen ska varje år i juni fatta beslut om planeringsförutsättningarna inför
kommande budgetår enligt dokument Övergripande planering och vissa förutsättningar inför
budget 2019 vid KTH. Beslut om KTH:s budget 2019 tas vid styrelsens oktobermöte.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

 • uppdra åt rektor att dimensionera procentpåslaget för täckningsbidraget inför 2019
  till 21,65 procent,
 • uppdra åt rektor att besluta om pålägget för lönebikostnader (LKP) utifrån lagstadgade
  och avtalsenliga avgifter som fastställs under hösten 2018,
 • internpriset på lokaler ska höjas med 2,2 procent vilket innebär att priset per m2 blir
  3 189 kronor för lokaler med kvalitetsfaktor 1,0.
 • Dimensionera utbildningen på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag i bilaga 2,
 • bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av planeringstal inom ramen för ovanstående övergripande dimensionering,
 • bemyndiga rektor att besluta om den slutliga dimensioneringen av antagningstal för urval
  1 och 2,
 • bemyndiga rektor att revidera förutsättningarna med hänsyn till de beslut som stats-
  makterna kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så kräver,
 • 3,4 miljoner kronor ska ställas till universitetsstyrelsens disposition främst avsedd för
  KTH:s internrevisionsfunktion

§ 4.2 Revidering av KTH:s policyer
 
KTH:s styrdokument delades 2014 upp i fyra nivåer: policy, riktlinje, anvisning och föreskrift.

Universitetsstyrelsen fastställde 2015 i enlighet med detta följande policyer för KTH; etisk policy,
policy för hållbar utveckling, kvalitetspolicy, personalpolicy, placeringspolicy för KTH:s donationskapital samt säkerhetspolicy.

KTH har för närvarande inte något donationskapital och policyn bör därför hanteras i anslutning till redovisningen av kapitalförvaltningen för de KTH-anknutna stiftelserna.

Vidare beslöt universitetsstyrelsen att policyerna ska revideras årligen inför styrelsens sammanträde i juni.

En sammanfattning av gjorda revideringar är bilagd handlingarna.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

 • fastställa KTH:s policyer:
  Etisk policy för KTH
  Policy för hållbar utveckling för KTH
  Kvalitetspolicy
  Personalpolicy för KTH
  Säkerhetspolicy för KTH

Dessutom beslutar universitetsstyrelsen att:

 • placeringspolicyn för KTH:s donationskapital lyfts ur från policyer som universitetsstyrelsen
 • fastställer och redovisas i anslutning till redovisningen av kapitalförvaltningen av de KTH
  anknutna stiftelserna.

§ 4.3 KTH:s Stora Pris 2018
Dnr V-2018-0321, Ks-kod 2.13
 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns separat sist i protokollet.

§ 4.4 Årsredovisning 2017 för Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond
 
Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 18 april 2018 tre stiftelseårsredo-
visningar 2017, nämligen:
  Årsredovisning 2017 för KTH:s gemensamma värdepappersförvaltning
  Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Per Hagberths Stipendiefond
  Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond

 Årsredovisning 2017 för Stiftelsen för professor Gunnar Wallquists donationsfond var inte klar
 för fastställande vid sammanträdet. Då årsredovisningar måste redovisas före 31 maj 2018 togs
 fastställandet av årsredovisningen per capsulam.

Protokollet med sammanställning bifogades handlingarna.
 
Universitetsstyrelsen beslutar att:

 • lägga underlaget till handlingar då beslutet togs per capsulam 2018-05-08

§ 4.5 Ägardirektiv för KTH Holding AB
 
Universitetsstyrelsen beslutade om ägardirektiv för KTH Holding AB vid sitt sammanträde den
16 juni 2012, § 2.4. Direktiven ska revideras av universitetsstyrelsen vart tredje år.

Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB, informerar om bolagets arbete.

Universitetsstyrelsen beslutar att:

 • fastställa ägardirektiv för KTH Holding AB enligt bilaga att gälla från 2018-06-11 och tre år framåt

§ 5 Ärenden för diskussion

§ 5.1 Innovationsverksamhet
 

Lisa Ericsson presenterar KTH Innovation verksamhet och organisation.

§ 5.2 Uppföljning av hållbar utveckling

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, presenterar uppföljning av KTH:s miljömål
och om fortsatta arbetet med målen.

§ 5.3 Om Development Office och KTH:s fundraising
Philip von Segebaden om Development Office uppdrag, organisation och arbetet med fundraising.

§ 5.4 Planering av internatet 23-24 augusti 2018

Det föreslagna programmet uppdateras med inkomna synpunkter.

§ 6 Anmälningar/information

§ 6.1 Övriga anmälningar

Ordförande tackar Vide Fernström Richter och Andrea de Giorgio för engagerat arbete i styrelsen.

§ 6.2 Uppföljning av styrelsebeslut

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 7.1 Tankar från doktorandperspektiv
Doktorandledamoten Andrea de Giorgio berättar om doktorandsektionens arbete och hans egen
roll som ordförande i sektionen. Robin Palmberg har utsetts som en ny ordförande i doktorand-
sektionen.
 

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-05
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 5 december
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 17 oktober
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 24 augusti
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 11 juni
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 18 april
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 20 februari