Till innehåll på sidan

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 24 augusti

KTH UNIVERSITETSSTYRELSE

Datum Fredagen den 24 augusti, kl. 10.20-11.45

Plats Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Närvarande
Ulf Ewaldsson, ordförande
Sigbritt Karlsson, rektor

Företrädare för allmänna intressen​​​​​​​
Bertil Andersson
Anna Sandström
Christina Forsberg
Ola Asplund
Jacob Gramenius
Pia Sandvik
Mats Williamson

Företrädare för verksamheten​​​​​​​
Hjalmar Brismar
Björn Palm
Anna-Karin Tornberg

Företrädare för studenter
Maria Bahrami
Emma Ingo
Robin Palmberg

Företrädare arbetstagarorganisationer
Reine Bergström, SACO
Erik Edstam ST
Jelena Elfving, SEKO

Övriga deltagare/adjungerade/föredragande
Mikael Östling, prorektor, samtliga punkter
Anders Lundgren, förvaltningschef, delar av punkt §2
Seija Natri, sekreterare, samtliga punkter

§ 1 Formalia
Ordföranden välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. Ledamöterna informeras om adjungeringar.

§ 1.1 Val av justerare
Björn Palm utses att tillsammans med ordföranden och rektor justera protokollet.

§1.2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs. 

MBL-protokollet, daterat 2018-08-20, läggs till handlingarna, bilaga 1.2.

§1.3 Föregående protokoll, 3-2018
Protokoll nr 3-2018 läggs till handlingarna.

§ 2 Rektors rapport
Rektor informerar styrelsen om:

 • Ekonomisk översikt per 30 juni 2018 delades ut vid mötet.

  Förvaltningschefen informerar styrelsen om att halvårsbokslutet inte längre behöver
  skickas till regeringen. Halvårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat på +34 mnkr, på
  helårsbasis prognostiseras nollresultat. Antalet examen är lägre, mycket på grund av
  implementering av LADOK3.

 • Total andel kvinnor i antagningssiffror efter urval 2 har gått ner jämfört tidigare åren. Varje program har i uppdrag att jobba med att öka andelen kvinnor. ITM-skolan gör särskilda
  satsningar i Södertälje för fler studenter.
 • KTH:s marknadsandelar har sjunkit enligt söksiffror i april. Det är för tidigt att göra en
  djupare analys.
 • Rapporten Vidareutveckling av övergripande modellförslag, STRUT var bilagd handlingarna. I rapporten nämns inte längre indikationer för samverkan eller ett anslag. Styrelsen kommer att skicka inspel/reflektion rörande utredningen.
 • KTH:s anordnade seminarier i internationalisering och digitalisering på Almedalen var både uppskattade och välbesökta. Utvärdering av representation och seminarier görs och eventuellt deltagande i andra, liknande sammanhang. KTH har planer att anordna egna seminarier enligt modell Almedalen under det kommande året.
 • Regeringen har gett Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lund universitet,
  Umeå universitet och Örebro universitet att tillsammans med Chalmers i uppdrag att etablera en kunskapsplattform för artificiell intelligens. Uppdraget har fokus på utbildningsinsatser samt relaterade verksamheter inom utbildning och forskning av betydelse för utveckling av artificiell intelligens.
 • SULF-rapporten Systemfel i kunskapsfabriken läggs ut i social.

§ 3 Styrelseledamöternas föredragning
Ola Asplund berättar om industrin, dess arbetssätt, system och digitalisering.

§ 4 Ärenden för beslut
Inga beslutsärenden.

§ 6.1 Övriga anmälningar
Inga övriga anmälningar.

§ 6.2 Uppföljning av styrelsebeslut

 

§ 7 Övriga frågor
Ordförande kommer att skicka en länk för att svara på styrelseenkät.

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-05
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 5 december
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 17 oktober
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 24 augusti
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 11 juni
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 18 april
Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde den 20 februari