Rutin för kemikaliehantering på ITM-skolan – EGI/EKV

RUTIN Dokument ID
Kemikaliehantering EGI-EKV MR-ITM-053
Fastställd av Fastställt datum
Jan Wikander, skolchef 2015-01-14
Skapad av Gällande från
Thomas Nordgreen 2015-01-14
Dokumentansvarig Version
Kemikaliekoordinator EGI-EKV 01

1. Syfte

Hantering av kemikalier ska ske enligt lag. Syftet är att eliminera risk för olyckor eller skador på person eller yttre eller inre miljö orsakade av oskicklig hantering, explosion eller förgiftning.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar ITM skolan, avd. för kraft och värmeteknologi, Brinellvägen 68.

3. Definitioner

Hantering

En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemikalie eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.

Risk Risk för olyckor eller skador på person eller yttre eller inre miljö orsakade av oskicklig hantering, explosion, förgiftning eller brand.

Kemikalie

Ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara.

Bioteknisk organism

En produkt som har framställts i ett tekniskt syfte och som helt eller delvis innehåller levande mikroorganismer eller virus.

Riskbedömning

Analys av en bestående eller planerad hantering med avseende på grad av kombination av sannolikhet för olycka (risk) med konsekvens av do.

Säkerhetsdatablad – (SDB)

Dokument som beskriver risker med en viss kemikalie, och hur risker och konsekvenser av olyckor kan minimeras. Ska alltid finnas.

Kemikaliesamordnare skolnivå - (Ksam) Finns beskrivet i annat dokument.
Kemikaliekoordinator (KK) Beskrivs längre ner och även i separat dokument
Klararegistrerare (KR) Beskrivs längre ner och även i separat dokument
Inventerare Beskrivs längre ner
Laboratorieansvarig (Labansv) Beskrivs längre ner och även i separat dokument
Enhetschef för administrationen (EA) Finns beskrivet på annan plats.

4. Ansvar

Prefekten utser KK, KR och Labansv.

4.1 Kemikaliekoordinator (KK)

KK har en sammanställande funktion. KK rapporterar uppåt till i första hand Ksam och UF rörande KLARA, tex önskemål om förändrade eller förbättrade funktioner i KLARA och till prefekt och ITM rörande resurs och tidsfrågor.

KK har en informationsfördelande funktion. KK informerar och rapporterar till Labansv och andra berörda om regler och aktiviteter kring kemikaliehanteringen. Speciellt viktigt är att informera om säkerhetsdatablad (SDB), att riskbedömningar görs och att förteckningar på personer som exponerats av CMR ämnen upprättas.

KK ska generellt vara behjälplig i alla kemikalierelaterade frågor.

KK ska delta i skyddsronderna.

Specifikt har KK uppdragen:

 • Att den årliga inventeringen blir genomförd.
 • Att destrueringsbehov inventeras och hur destruktionen organiseras.
 • Att laboratorieansvarig blir underrättad om sitt ansvar (se längre ner).

Prefekten ska bistå KK så att detta kan ske, tex tillstyrka att föreslagna inventerare får tillräckligt med tid eller anslå medel för destruktion.

4.2 Klararegistrerare

Klararegistreraren (KR) har som funktion att bistå KK, inventerare, laboratorieansvariga och i övrigt alla som sysslar med kemikaliehantering med i första hand Klararelaterade uppgifter. Exempel på detta kan vara:

 • Att via KLARA framställa listor på tillståndspliktiga kemikalier eller kemikalier i ett specifikt utrymme.
 • Att fungera som inventerare.
 • Att identifiera önskemål om funktioner i KLARA, tex förenklad etikettprintning.
 • Att meddela KK om säkerhetsdatablad saknas.

4.3 Inventerare

Inventerare är en –ibland – tillfällig funktion under den tidsbegränsade inventeringsperioden, typiskt maj-juni varje år. Inventeraren måste ha genomgått åtminstone en elementär utbildning på Klara. Förslag på inventerare ges av KK, KR eller Labansv eller någon annan insatt i situationen, tex den föreslagna inventeraren själv. Ksam ger sedan behörighet (skrivrätt i de utrymmen som omfattas).

Inventerarens uppgift är:

 • Att uppdatera informationen om slag, mängd och leverantör av kemikalierna i KLARA’s databas.
 • Att underrätta KK eller KR om misstag hittas eller SDB fattas/felaktiga eller andra tveksamheter.

Inventerarens uppgift är fundamentalt viktig och mycket grannlaga. Fallenhet som inventerare är dessutom mycket individuell. För att lyckas måste också inventeraren kunna förutsätta att tillträde ges till de utrymmen som omfattas.

4.4 Laboratorieansvarig

Laboratorieansvarig (Labansv) och KK är dem som tillstyrker inköp av utrustning och kemikalier. Det ankommer på dessa att föreskrifterna följs. En bra utgångspunkt är SDB. Den Labansv är ansvarig för:

 • Att alla kemikalier är märkta och förvarade enligt krav. Se tex AFS 2011:19
 • Att förse sig med tillräcklig läckberedskap. Konsultation eller hjälp från KK, KR eller brandskyddsanvarig ska kunna påräknas.
 • Att alla som hanterar kemikalierna vet att SDB ska konsulteras och efterföljas.
 • Att riskbedömningar görs. I fallet med kemikalierelaterade riskbedömningar ska de göras i KLARA systemet och KK ska informeras. Konsultation och/eller hjälp från KK, KR och skyddsombud ska kunna påräknas. Riskbedömningen underskrivs av prefekt och arkiveras av Labansv.
 • Att tillstånd finns eller skaffas för tillståndspliktiga kemikalier.
 • Att vara behjälplig med förteckningar på vilka personer som har tillgång till skåp och rum där kemikalier förvaras.
 • Att underrätta KK och prefekt om olyckor eller tillbud
 • Att se till att inköp/införskaffande och uttag blir införda i KLARA (även utanför inventeringsperioden).
 • Att de personer i labbet som exponerats av CMR ämnen blir antecknade på en lista som EA arkiverar.

5. Genomförande

5.1 Inköp

Inköp ska ske via ramavtal. KTH har ramavtal med många kemikalieleverantörer:

intra.kth.se/administration/upphandling/inkop-varor-och-tjanster-kths-ramavtal/ramavtal-kth/

Den person som är ansvarig för beställningen skall också tillse att KLARA blir uppdaterat vid leveransen. Inköpta mängder ska redovisas årsvis för varje kemikalie eller annat ämne som är märkningspliktigt. Årsförbrukning ska förtecknas för de kemikalier som används i stora mängder (till exempel lösningsmedel) samt för ämnen som är särskilt farliga. Årsförbrukning tas fram genom statistik av inköpta mängder som kan tillhandahållas av leverantörer.

5.2 Destruktion

Kemikalier som inte behövs ska som princip övervägas att destrueras. Detta är Labansv uppgift. Hanteringen ska ske enligt samma regler som kemikalier i användning med krav på rätt märkning, förvaring etc.

Kemikalier utan ”ägare” hanteras av KK direkt.

All destruktion ska ske via KK eller av KK godkänd person. Efter destruktion ska detta noteras i KLARA av KK eller KR. Årligen sammaställer KK en förteckning över totala mängder farligt avfall som gått till destruktion. Miljögruppen sammanställer även årlig statistik från SEKA. UF ombesörjer sedan utskick till varje skola. En destruktion skall alltid föregås av en genomgång av SDB.

Det är ofta lockande att beställa en större mängd av kemikalien för att få ett bra pris, men tänk på att efter avslutade experiment så måste de kvarvarande kemikalierna hanteras. I de flesta fall ska kemikalierna gå på destruktion vilket kan vara kostsamt. Därför bör kemikalierester minimeras.

En viktig detalj som ofta inte är akut förrän inför destruktion är avsaknad av etiketter. Det åligger alla som hanterar kemikalier att åtgärda begynnande förfall av etikett.

5.3 CMR ämnen

CMR ämnen (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen) skall om möjligt undvikas. Ifall de övervägs att användas skall en utredning göras om att detta är oundgängligt. Ksam har blankett för detta ändamål.

Om någon exponerats av ett CMR ämne ska den personen förtecknas på en lista. KK delger Labansv en lista på CMR ämnen i dennes labb, och Labansv delger sedan EA. Enklast sker detta genom att Labansv fyller i blanketten för detta ändamål som finns på ITMs hemsida och ger den ifylld till EA.

Se också AFS 2011:19

5.4 Generellt

Alla som arbetar med kemikalier ska ha erforderlig kompetens.

I alla kemikaliehanteringsfrågor kan du alltid rådfråga din KK eller Ksam. Vem som är KK och KR kan du läsa på följande länk: intra.itm.kth.se/sakerhet/kemikalier-1.438448

5.5 KLARA kompetens

Alla på KTH domänen kan nå Klara för att se SDB.

SDB kan också oftast fås från Kemikalieleverantören. Utnyttjandet av KLARA är en fundamental del i kemikaliehanteringen. Därför måste KK och Ksam i samråd med UF inventera utbildningsbehov.

5.6 Förvaring

På Kraft och Värmeteknologi finns följande avsedda platser:

Plan 2 Kemikalieskåp utanför verkstaden (Brinellvägen 78)
Kemikalieskåp i vindtunnelrum L217
Plan 3 Kemikalieskåp nära rum L329/L330
Gashus i anslutning till Brinellvägen 89

6. Bilagor

Inga bilagor

7. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
00 2014-02-07 Ny rutin Mikael Schullström, Göran Arntyr
01 2015-01-14 Förbättrad rutin efter skolans kemikalie-revision Thomas Nordgreen
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp