Miljöpåverkan

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH:s betydande miljöaspekter

För att få reda på inom vilka områden KTH har störst miljöpåverkan har det gjorts en miljöutredning av hela KTH:s verksamhet. Utifrån de områden som identifierades i miljöutredningen har en bedömning gjorts av vilka som har störst miljöpåverkan, KTH:s betydande miljöaspekter. Miljöpåverkan kan vara både direkt och indirekt samt positiv eller negativ. Följande betydande miljöaspekter har även en koppling till lagkrav: avfall, energi, upphandling, kemikalier och utbildning.

KTH:s betydande miljöaspekter:

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Avfall
 • Kemikaliehantering
 • Resor och transporter
 • Energianvändning
 • Upphandling och inköp
 • Byggnader, renovering och lokalplanering
 • KTH:s campus
 • Investering av stiftelse- och donationskapital

För att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling har KTH övergripande hållbarhetsmål inom dessa områden.

Vad säger ISO14001

Miljöaspekter

Med miljöaspekter avses aktiviteter som har eller kan ha inverkan på miljön dvs. omgivningen där organisationen verkar, vilket innefattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa. En miljöaspekt som orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan kallas för betydande miljöaspekt.

Direkta aspekter är sådana som uppstår inom organisationen så som avfallsgenerering och energianvändning. Indirekta aspekter är sådana som uppstår i andra organisationer men som påverkas av våra egna aktiviteter, till exempel miljöpåverkan från tjänster och varor som vi upphandlar eller resultat av undervisning och forskning. Rent generellt är indirekt miljöpåverkan svårare att beskriva och kvantifiera än den direkta, men den har sannolikt större miljöpåverkan och därför väsentlig att få med i miljöarbetet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp