Övergripande hållbarhetsmål

Övergripande hållbarhetsmål upprättas för att nå ständiga förbättringar av miljöprestanda och arbetssätt och omfattar hela KTH. Målen uppnås genom att KTH:s skolor och universitetsförvaltning upprättar lokala miljömål och handlingsprogram enligt rutiner i miljöledningssystemet.
Övergripande hållbarhetsmål gäller 2016-2020 (utgångsvärde 2015).

Utbildning

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH ska öka alla anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling.
 • Hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hållbar utveckling ska integreras i KTH:s samtliga program, inklusive forskarutbildningen. Det ska också finnas utbildningsprogram på alla nivåer som har fokus på hållbarhetsfrågor. På alla arkitekt-och civilingenjörsprogram ska det finnas en möjlighet att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller möjlighet att välja ett masterprogram eller spår med hållbarhetsfokus. Kopplat till miljöledningssystemet ska skolorna upprätta handlingsprogram för hur integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen ska stärkas. Detta kan om möjligt ske integrerat med programutvecklingsplaner.  Vid centrala uppdrag och utredningar med koppling till utbildning ska hållbar utveckling integreras i arbetet. En pedagogisk kurs i Lärande för hållbar utveckling ska ges minst årligen. Seminarier och nätverksträffar för undervisande personal ska ordnas. KTH ska ge anställda och studenter kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling i det dagliga arbetet och studielivet.  KTH ska erbjuda både allmänna breda utbildningar för alla anställda och specifika utbildningar där behov finns, exempelvis inom kemikaliehantering. I kommande kvalitetsutvärderingar ska hållbar utveckling ingå.

Bakgrund, Uppföljning och ansvar

Forskning

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH:s forskning för hållbar utveckling ska öka.
 • Integreringen av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas ska öka.

I KTH:s forskningsbas ingår fakultetstjänster, fakultetsmedel, centrumbildningar och externa forskningsanslag. Forskning för hållbar utveckling ska finnas på alla KTH:s skolor. Hållbar utveckling ska vara en drivkraft för utveckling av nya forskningsområden. Kompetens om hållbar utveckling behöver integreras inom flera ämnesområden. KTH:s forskning ska utveckla, tillämpa och sprida teknik, metoder, synsätt och kunskaper som bidrar till hållbar utveckling. I kommande utvärderingar av KTH:s forskning ska hållbar utveckling ingå.

Bakgrund, Uppföljning och ansvar

Samverkan

Övergripande mål 2016-2020:

 • I samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter ska KTH arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
 • Genom kommunikation, dialog och samverkan med omgivande samhälle ska en tydligare bild av KTH som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling förmedlas.

Samverkan ska stärka kvaliteten på forskning och utbildning för hållbar utveckling. KTH ska arbeta med partners som bidrar till en hållbar utveckling och studenter ska involveras i KTH:s arbete för en hållbar utveckling. KTH ska utveckla en strategi för hur varumärket ska förknippas med hållbar utveckling. Detta innefattar ökad synlighet för KTH:s verksamhet och samhällspåverkan med koppling till hållbar utveckling. I marknadsföringen av KTH:s utbildningar ska betonas att man med en teknisk utbildning konkret kan bidra till hållbar samhällsutveckling. KTH:s hållbarhetsarbete ska ha en synlighet på startsidan på KTH:s webb (www.kth.se).

Bakgrund, uppföljning och ansvar

Arbetsmiljö

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH ska ha en god fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

KTH ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Bakgrund, uppföljning och ansvar

KTH:s  campus[1]

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH:s campus ska utvecklas och förvaltas hållbart. Ekologiska och sociala värden ska bevaras och stärkas.
 • Vid ny- och ombyggnad ska högsta möjliga miljöprestanda eftersträvas.
 • KTH:s energianvändning ska minska med 10 % (el, fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter.
 • Till, från, inom och mellan våra campus ska resor och transporter i större utsträckning ske på ett hållbart sätt.
 • KTH ska öka kunskapen om och ha en säker och välfungerande hantering av farligt avfall.
 • Förutsättningar för källsortering av relevanta avfallsfraktioner ska finnas på hela KTH, mängden avfall ska minska per person och andelen källsorterat avfall ska öka.
 • KTH:s campus ska användas i utbildning, forskning och samverkan för en hållbar samhällsutveckling.

Ekologiska och sociala förutsättningar ska finnas med i all planering. Ekologiska värden ska bevaras och stärkas där behov finns genom t.ex. värnande av gamla ekar, återplantering av träd och val av växter. Byggnader ska miljöcertifieras enligt högsta möjliga klass inom ramen för ekonomiska förutsättningar. Energianvändningen ska minska utan att avkall görs på inomhusklimatet. Andelen förnybar och lokalt producerad energi ska öka.  Hållbara transportslag premieras genom att underlätta för de som cyklar, går och åker kollektivt och för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Farligt avfall, speciellt kemikalier, ska omgående skickas på destruktion. Andelen källsorterat avfall ska öka genom att källsorteringsmöbler installeras på hela KTH.  Sortering av organiskt avfall och pappförpackningar ska införas. KTH ska öka samverkan med fastighetsvärdar och restauranger som finns på campus i syfte att förbättra avfallshanteringen. Mängderna avfall ska minskas genom planering, smarta inköp och dialog med leverantörer liksom ökat internt återbruk.

Campus ska i ökad grad användas i utbildning och forskning för att testa nya hållbara lösningar och samtidigt stärka en hållbar campusutveckling.

[1] I målområdet ”KTH:s campus” ingår aspekterna, energi, ny- och ombyggnad, utomhusmiljö, transporter och avfall.

Bakgrund, uppföljning och ansvar

Resor

Övergripande mål 2016-2020:

 • Koldioxidutsläpp från KTH:s resor ska minska med 20 % per årsarbetskraft.
 • KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för IT-lösningar som möjliggör resfria möten.

Koldioxidutsläpp från resor ska fortsätta att minska. Behovet av att resa ska alltid utvärderas och digitala mötesformer ersätta fysiska resor i så stor utsträckning som möjligt. Korta flygresor, under 50 mil, ska ersättas av tågresor. Taxi och hyrbil ska användas sparsamt, miljöbil och samåkning premieras. Utrustning för digitala mötesformer så som videokonferenser och telefonmöten ska finnas lättillgängligt.  Kunskapen hos anställda ska höjas genom utbildningar. En bra och fungerande support ska finnas för digitala möten.  Möjligheterna att införa klimatkompensation eller intern beskattning ska utredas.

Bakgrund, uppföljning och ansvar

Upphandling och inköp

Övergripande mål 2016-2020:

 • Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt.  Kraven ska kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas.

KTH ska upprätta och utveckla hållbarhetskrav som kan ställas vid upphandlingar, avrop och vid inköp. Antalet upphandlingar där hållbarhetskrav ställs ska öka och kraven ska kontinuerligt vidareutvecklas. Kunskap om hållbarhetskrav i upphandlingar, avrop och inköp ska förbättras genom utbildning.

Kemikaliehantering

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för en välfungerande kemikaliehantering ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt.

Ytterligare förbättringar ska göras i alla led i kemikaliehanteringen. Nya verktyg för kemikaliehanteringssystemet ska införas på fler platser och fler specialinriktade utbildningar genomföras, så att alla som använder kemikalier får rätt information och kunskap om hur dessa hanteras säkert ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt. Uppföljning av inköpta mängder förbättras liksom kvalitén på riskbedömningar. Utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten ska undersökas och minskas där det bedöms relevant.

Investering av stiftelse- och donationskapital

Övergripande mål 2016-2020:

 • KTH:s stiftelse- och donationskapital ska placeras så att det bidrar till en hållbar utveckling.

Möjligheterna att placera KTH:s kapital så att det bidrar till en hållbar utveckling ska utredas och nya placeringspolicys som stödjer en sådan utveckling tas fram. Kapitalet ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som placeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Organisation och ledning

Övergripande mål 2016-2020:

 • Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut.

Processer, planer och beslut där det är relevant att ha med miljö och hållbar utveckling ska identifieras och frågorna ska integreras allt mer under målperioden.  Miljöledningssystemet ska integreras i ordinarie verksamhet och styrning. Hållbarhetsmålen ska integreras i KTH:s utvecklingsplan och andra strategiska dokument. På skolnivå ska miljöarbetet integreras i utvecklingsplaner och verksamhetsplaner samt andra relevanta styrdokument.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp