Revision och förbättringsarbete

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska också kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

16 apr - 20 apr 2018

Extern miljörevision / Omcertifiering 2018

Externa miljörevisioner genomförs under 16-20 april på alla skolor, UF och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur miljöprestandan har förbättrats. Berörda kontaktas av skolans / UF:s miljöombud.

KTH:s verksamhet är miljöcertifierad enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001: 2004. Standarden har reviderats och en ny version av ISO standarden beslutades under hösten 2015. Vid externa miljörevision, som genomförs i april 2018, kommer KTH:s miljöledningssystem att omcertifieras gentemot den nya standarden ISO 14001: 2015.

Det externa miljörevision och omcertifieringen kommer att fokusera på de nya kraven som finns i den reviderade ISO 140001:2015 standarden.

Kraven omfattar följande områden:

  • Ledarskap och åtagande
  • Omvärlds- och intressentanalyser
  • Integrering av miljöarbetet i verksamhetens processer och arbetssätt
  • Risker och möjligheter
  • Arbetet med hållbarhetsmålen och uppföljningen av dessa
  • Övervakning och mätning av verksamhetsprocesser utifrån ett livcykelperspektiv
  • Ständiga förbättringar – hantering av avvikelser och förbättringsförslag


De externa revisorerna kommer innan revisionsbesöket granska den dokumentation som ska finnas upprättad för att verifiera att miljöledningssystemet fungerar som det är avsett. Det kan t.ex. vara ett protokoll som visar att ledningens genomgång är genomförd. Resultatet från granskningen tas upp som en punkt vid varje revisionsbesök. Revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisionen till skolchef, administrativ chef och miljöombud för hantering och åtgärder.

För mer information: kth-miljo@kth.se

Rapport

Intern miljörevision 2017

Under okt-dec 2017 genomfördes den årliga interna miljörevision på KTH. Sammanställd revisionsrapporten för hela KTH finns att läsa här:

Intern miljörevisionsrapport HT17 (pdf 77 kB)

Positiva iakttagelser interna miljörevision HT17 (pdf 61 kB)

Förbättringsförslag interna miljörevision HT17 (xlsx 210 kB)

Avvikelser interna miljörevision HT17 (pdf 76 kB)

Interna revisioner
Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH och omfattar samtliga skolor, UF och KTH centralt. Interna revisorer är medarbeterare i KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef miljöombud och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisonen.

Externa revisioner
Externa miljörevisioner genomförs i april varje år av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH övriga år görs stickprover. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015.

Vad säger ISO14001?

Revision

Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med miljöledningssystemet samt att miljöledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO14001 uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av inom miljöområdet. Extern revision krävs för att bli miljöcertifierad.

Är du intressera av att arbeta som Intermiljörevisor på KTH?
Vi söker fler interna miljörevisorer som vill hjälpa oss att följa upp miljö-och hållbarhetsarbetet på KTH. Revisionerna består av intervjuer och platsbesök.

Arbetet innefattar:
3 dagars utbildning
Minst en revision x 3 arbetsdagar/år
KTH Sustainability Office står för kostnad för utbildning och arbetstid för revisionerna.
Utbildning i miljöledning ingår.


Intresseanmälan skickas till kth-miljo@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp