Till innehåll på sidan

Miljöutbildning för anställda

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap om och förståelse för KTH:s miljöarbete och betydande miljöpåverkan, samt specifik kompetens när detta krävs. Här hittar du miljörelaterade utbildningar för anställda.

Grundläggande miljöutbildning - FRAMTAGNING AV NY UTBILDNING UNDER 2021

Kontakt

För mer information eller förfrågningar angående utbildningens innehåll, kontakta kth-miljo@kth.se

För teknisk support, kontakta it-support@kth.se

Miljöarbete på KTH och ISO 14001

Introduktion till miljöledningssystem, ISO14001 och KTH:s miljöarbete, 1 timme på svenska eller engelska. För att boka in ett tillfälle kontakta kth-miljo@kth.se

Inventerare i KLARA

Inventeringsverktyget i KLARA, utbildningstillfälle för alla inventerare både nya och de som inventerat tidigare. Utbildningen tar upp till exempel: hur man minskar risken för fel, hur man skapar kemikalieförteckningar, att söka efter kemikalier som kräver tillstånd, lagstiftning och dokumentation av kemikalier.
Kontakt: kth-miljo@kth.se

KLARA Risk Assessment

Lär dig att utföra riskbedömningar för att förbättra kemikaliesäkerheten i laboratoriearbetet. Vilka risker kan du utsättas för i ditt arbete med kemikalier? Varför ska du göra riskbedömningar? Hur utförs en riskbedömning i KLARA? Dessa och andra viktiga frågor kommer att besvaras av denna kurs.

 Kontakt: kth-miljo@kth.se

LH215V - Lärande för hållbar utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Förkunskapskrav: LH201V Lärande och undervisning eller motsvarande. Kursen är avgiftsfri för KTH-anställda. Läs mer kurshemsidan för Lärande för hållbar utveckling

Systematiskt brandskyddsarbete

Grundkurs i brand - Svenska
Den grundläggande brandskyddskursen för alla anställda på KTH med information om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Du får också öva på att släcka en mindre brand med en handbrandsläckare.

För mer information om utbildning i systematiskt brandskyddsarbete, kontakta sakerhet@kth.se

VAd säger ISO14001?

Kompetens, utbildning och medvetenhet

Alla anställda liksom personer som arbetar på uppdrag av KTH ska göras medvetna om KTH:s miljöpolicy och miljöledningssystem och de miljöaspekter som relaterar till våra aktiviteter. Personer vars arbete skulle kunna inverkan på de betydande miljöaspekterna ska ha tillräcklig kompetens för att utföra sina uppgifter. Utbildningsbehovet ska också identifieras och tas hand om i aktuell utbildningsplan enligt rutin.