Kemikaliehantering

Övergripande mål 2016-2020:

  • KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för en välfungerande kemikaliehantering ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt.

Ytterligare förbättringar ska göras i alla led i kemikaliehanteringen. Nya verktyg för kemikaliehanteringssystemet ska införas på fler platser och fler specialinriktade utbildningar genomföras, så att alla som använder kemikalier får rätt information och kunskap om hur dessa hanteras säkert ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt. Uppföljning av inköpta mängder förbättras liksom kvalitén på riskbedömningar. Utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten ska undersökas och minskas där det bedöms relevant.

Bakgrund

KTH använder kemikalier i stor omfattning inom utbildning och forskning. Över 13 000 olika kemikalier hanteras i verksamheten. Inom miljömålsarbetet har bland annat fördjupade kemikalierevisioner genomförts, rutiner för exempelvis riskbedömningar införts, ett antal utbildningar har genomförts och nya verktyg testats.

Uppföljning

Uppföljning sker genom årlig inventering av kemikalier i KTH:s kemikaliehanteringssystem (KLARA), sammanställning av årsbrukning av lösningsmedel och av brandfarliga varor, genomförda riskbedömningar, genomförda utbildningar samt genom de interna miljörevisionerna.

Ansvarig för uppföljning: KTH Sustainability Office

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-22