KTH:s campus

I målområdet ”KTH:s campus” ingår aspekterna, energi, ny- och ombyggnad, utomhusmiljö, transporter och avfall.

Övergripande mål 2016-2020: 

  • KTH:s campus ska utvecklas och förvaltas hållbart. Ekologiska och sociala värden ska bevaras och stärkas.
  • Vid ny- och ombyggnad ska högsta möjliga miljöprestanda eftersträvas.
  • KTH:s energianvändning ska minska med 10 % (el, fjärrvärme, kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter.
  • Till, från, inom och mellan våra campus ska resor och transporter i större utsträckning ske på ett hållbart sätt.
  • KTH ska öka kunskapen om och ha en säker och välfungerande hantering av farligt avfall.
  • Förutsättningar för källsortering av relevanta avfallsfraktioner ska finnas på hela KTH, mängden avfall ska minska per person och andelen källsorterat avfall ska öka.
  • KTH:s campus ska användas i utbildning, forskning och samverkan för en hållbar samhällsutveckling.

Ekologiska och sociala förutsättningar ska finnas med i all planering. Ekologiska värden ska bevaras och stärkas där behov finns genom t.ex. värnande av gamla ekar, återplantering av träd och val av växter. Byggnader ska miljöcertifieras enligt högsta möjliga klass inom ramen för ekonomiska förutsättningar. Energianvändningen ska minska utan att avkall görs på inomhusklimatet. Andelen förnybar och lokalt producerad energi ska öka. Hållbara transportslag premieras genom att underlätta för de som cyklar, går och åker kollektivt och för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Farligt avfall, speciellt kemikalier, ska omgående skickas på destruktion. Andelen källsorterat avfall ska öka genom att källsorteringsmöbler installeras på hela KTH. Sortering av organiskt avfall och pappförpackningar ska införas. KTH ska öka samverkan med fastighetsvärdar och restauranger som finns på campus i syfte att förbättra avfallshanteringen. Mängderna avfall ska minskas genom planering, smarta inköp och dialog med leverantörer liksom ökat internt återbruk.

Campus ska i ökad grad användas i utbildning och forskning för att testa nya hållbara lösningar och samtidigt stärka en hållbar campusutveckling.

Bakgrund

KTH har fem olika campusområden och vår verksamhet påverkar dem och dess omgivningar
på många olika sätt, bland annat genom våra byggnader, planering av transporter och
nyttjande av grönområden. Inom det tidigare miljömålsarbetet har bland annat rutiner för
miljökrav i byggnader införts och energiförbrukningen har minskat sedan 2012. Genom
Campusplan 2014 har ett antal utredningar kopplat till träd och grönytor genomförts i
samverkan med fastighetsvärd.

KTH genererar stora mängder hushållsavfall och farligt avfall. Källsorteringsmöbler har
undersökts, utvärderats och installerats på fler platser. Statistik för farligt avfall har
samordnats och en mängd gamla kemikalier destruerats.

Uppföljning

Ställda miljökrav i byggprojekt och antal miljöcertifierade byggnader följs upp. Uppföljning av
genomförda projekt kopplade till Campusplan 2014 och andra förbättringsprojekt på
campusområdena inom transport och ekologi samt genomförda samverkansprojekt med
studenter kopplade till campus.

Energianvändning och energislag följs upp genom statistik från fastighetsvärdar och egna
mätningar och redovisas per årsarbetskraft, helårsstudent och kvadratmeter.

Avfall följs upp med hjälp av statistik från avfallsentreprenörer och fastighetsvärdar och
redovisas per årsarbetskraft och per helårsstudent.

Nya mått för uppföljning kan också bli aktuella.

Ansvarig för uppföljning: KTH Sustainability Office, Hållbarhet, fastighet- och serviceavdelningen, KTH:s
skolor

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-20