Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för registrering och inventering av kemikalier

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med:  29 mars 2019
Ändrad från och med:  29 mars 2019
Diarienummer:  V-2019-0358 kskod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur registrering och inventering av kemikalier ska genomföras på KTH.

2. Omfattning/avgränsning

Denna rutin omfattar arbetet med registrering och inventering av kemikalier i KLARA.

3. Definitioner

Kemikalie/kemisk produkt

Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen som tillverkats eller utvunnits och vars funktion främst bestäms av dess kemiska sammansättning.

KLARA

KTH:s webbaserade kemikalieregister

4. Ansvar

  • Inventerares ansvar framgår av ”Funktionsbeskrivning - Inventerare av kemikalier”
  • Ansvarig för att registrera kemikalier i KLARA ska framgå av särskilt dokument eller rutin.
  • Central KLARA-handläggare ansvarar för:
    • att relevant utbildning i hur registrering och inventering i KLARA-systemet ska ske ges till de som har behov av det.
    • att öppna inventeringsperioden för skolor och Gemensamt verksamhetsstöd.
    • se även övrigt ansvar i rutin för Kemikaliehantering

5. Genomförande

Registrering av kemikalier

Samtliga kemikalier och kemiska produkter som används i KTH:s verksamhet ska registreras i KLARA. Nya kemikalier som tidigare inte är registrerade i KLARA ska registreras vid leverans, innan användning sker i verksamheten.

Person som registrerar kemikalier i KLARA ska ha kunskap gällande detta och vara utsedd av skola/avdelning.

Inventering av kemikalier

Inventering av kemikalier som används i verksamheten ska genomföras årligen. Information skickas ut i god tid av central KLARA-handläggare inför inventeringsperioden.

Inventerare ska ha erforderlig kompetens för att genomföra inventeringar. Se funktionsbeskrivning för Inventerare av kemikalier. En förteckning över dessa personer ska finnas på varje skola och vara aktuell.

6. Bilagor

Inga bilagor.

7. Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
01 2017-09-29 Namnändringar, till funktionsbenämningar Sabine Micksäter
02/00 2018-04-06 Ändring av Dokument ID samt uppdatering i och med skolsammanslagning och nya ISO 14001:15 Tidigare MR-149 Sabine Micksäter
06/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen. Kristina von Oelreich
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-20