Utarbeta och ändra styrdokument

KTH:s interna styrdokument styrs av riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument. I styrdokumentet finns bl.a. benämningar, beslutsfattare och utgångspunkter i arbetet med interna styrdokument.

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Interna styrdokument och informationsdokument (pdf 60 kB) 2019-07-10 GVS/PKF

Arbetsgrupp för arbetet med KTH:s interna styrdokument

Kontakta alltid arbetsgruppen för styrdokument ( styrdokument@kth.se ) när du ska utarbeta, ändra eller upphäva ett styrdokument. Arbetsgruppen leds av universitetsdirektören och är bemannad enligt följande: Johan Gerdin, Karin Almgren, Annika Sabel och Anna Sandström vid avdelningen för planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik .

Arbetsgruppen samordnar allt arbete med KTH:s interna styrdokument och stödjer den som har att arbeta med ett visst styrdokument. Stödet varierar beroende på bl.a. sakfråga och organisatoriska förutsättningar. Generellt kan arbetet handla om att säkra dokumentets utformning så att detaljerna är enligt mall och besvara frågeställningar, men det kan också vara relevant att gå in i sak och medverka mer aktivt i arbetet på olika sätt. (se V-2018-0204)

Följande checklista och mallar ska användas i arbetet

Dokument

Beskrivning

<Checklistan har avpublicerats. Vid frågor om handäggningen kontakta styrdokument@kth.se  >

Checklistan beskriver handläggningen av ett styrdokument och ska följas av den som arbetar med styrdokument. Syftet med checklistan är att skapa enhetligt arbetssätt för styrdokument.

Mall för styrdokument (docx 70 kB) , Mall för styrdokument (engelsk version) (docx 68 kB)

Styrdokumentsmallen ska alltid användas.

Beslutsmall (docx 66 kB)

Beslutsmallen grundar sig i KTH:s beslutsmall och innehåller beslutsskrivningar som ska användas och instruktioner för beskrivningen i avsnittet Bakgrund. Mottagare som alltid ska finnas med finns inlagda i mallen.