Till innehåll på sidan

Rekryteringsprocess för nästa rektor och prorektor

Rektors mandattid går ut 30 november 2022 och prorektors mandattid går ut 31 december 2022. Universitetsstyrelsen har vid sammanträde den 9 juni 2021 utsett en nomineringskommitté för arbetet med att ta fram ett förslag för en ny rektor och prorektor. Den som är anställd eller studerar vid KTH välkomnas att bidra i processerna under arbetets gång.

Nomineringskommitténs arbete

Hur nomineringskommittén utses framgår i KTH:s arbetsordning. Nomineringskommittén arbetar enligt direktiv i Högskoleförordningen (2 kap §§ 8-13)  samt enligt KTH:s arbetsordning (punkt 12 samt 12.2.)  Nomineringskommittén kommer att lämna förslaget på ny rektor till universitetsstyrelsen som i sin tur fattar beslut om vilken kandidat man ska föreslå den 17 juni 2022. Därefter lämnas förslaget till regeringen för beslut. Ny rektor är tänkt att tillträda från och med 1 december 2022. Rekryteringsprocessen för ny prorektor börjar så snart förslag på ny rektor gått iväg från universitetsstyrelsen till regeringen.

Universitetsstyrelsens protokoll för mer information om beslut som rör rekryteringsprocesserna

Rekryteringsprocessen för prorektor

KTH:s styrelse föreslår regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH. Det beslutades vid universtitetsstyrelsens möte den 17 juni. Därmed fortsätter nu nomineringskommitténs arbete med att utse en kandidat till prorektor att lämna som förslag till universitetsstyrelsen som utser prorektor (rektors ställföreträdare). I arbetet ska även föreslagen rektor ingå som ledamot i nomineringskommittén enligt KTH:s arbetsordning (punkt 12 samt 12.2.)   En prorektorskandidat är tänkt att börjar sin tjänst i januari nästa år. Även i denna rekrytering samarbetar KTH med Michaël Berglund AB som externt rekryteringsstöd.

Du kan bidra i rekryteringsprocessen för prorektor

Du som anställd eller student vid KTH har möjlighet att delta i rekryteringsprocessen och välkomnas att bidra med nominering av kandidater till uppdraget som prorektor vid KTH. Dina tankar är viktiga och bidrar till en väl genomarbetad rekryteringsprocess och en lyckad rekrytering av prorektor tillika rektors ställföreträdare. Läs mer om hur du nominerar här.  Du som medarbetare eller student kommer också ges möjlighet att delta vid hörande och presentation av slutkandidaten.

Nomineringskommitténs ledamöter

Pia Sandvik, VD RISE, universitetsstyrelsens ordförande, ordförande i nomineringskommittén.

Christian Levin, VD Scania och ledamot i universitetsstyrelsen, ledamot med anställning hos annan arbetsgivare än KTH (s.k. företrädare för allmänna intressen).

Tina Karrbom Gustavsson, professor vid ABE skolan, utsedd av fakultetsrådet

Svante Linusson, professor vid SCI skolan, utsedd av fakultetsrådet

Ävelin Pantigoso Velasquez, student utsedd av Tekniska Högskolans studentkår

Amanda Andrén, student utsedd av Tekniska Högskolans studentkår

Olav Vahtras, professor, utsedd av arbetstagarorganisationerna

Annica Fröberg, personalchef, utsedd av universitetsdirektören som ledamot för universitetets teknisk administrativa personal

Maria Salling, HR GVS handläggare för nomineringskommittén 

Kontakt

Har du frågor om rekryteringsprocesserna, nomineringskommitténs arbete eller innehållet på dessa sidor maila till: rektorsrekrytering@kth.se

I denna rekrytering samarbetar KTH med Michaël Berglund AB som externt rekryteringsstöd.  

Ewa Olszewski, 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se

Jacob Severin, 073- 777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se

Nomineringskommitténs möten hösten 2022

  • 17/8, kl 13.00-14.00
  • 8/9, kl 9.00-10.00
  • 4/10, kl 9.00-9.45
  • 8/11, 9.00-9.45
  • 24/11, 15.00-15.45 

​​​​​​​Protokoll från nomineringskommmitténs möten.

Tidsplan för rekrytering av prorektor

Officiell tidsplan (Dnr V-2021-0300, Ks-kod 1.3) för rekryteringen av prorektor- beslutad av universitetsstyrelsen vid styrelsemöte den 24 augusti 2022.

Nuvarande prorektors (rektors ställföreträdare) mandattid går ut 31 december 2022. Universitetsstyrelsen har vid sammanträde den 9 juni 2021 utsett en nomineringskommitté för arbetet med att ta fram ett förslag för en ny rektor och prorektor.

Efter att universitetsstyrelsen beslutat om att föreslå för regeringen att anställa rektor (KTH:s styrelse föreslog regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH vid styrelsemöte den 17 juni) ska styrelsen uppdra åt nomineringskommittén att påbörja arbetet med att föreslå blivande rektors ställföreträdare (prorektor). I detta arbete ska föreslagen rektor ingå som ledamot i nomineringskommittén, enligt KTH: s arbetsordning (punkt 12 samt 12.2.). Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen enligt Högskoleförordningen (2 kap § 10).

Observera att tidsplanen kan komma att justeras på grund av oförutsedda händelser eller moment som behöver uppdateras eller läggas till i processen.

2022-08-30-2022-09-20
Den av universitetsstyrelsen fastställda anställningsprofilen utlyses för ansökningar samt nomineringar.

Den som är anställd eller student vid KTH har möjlighet att nominera kandidater till uppdraget som prorektor vid KTH. Nomineringen ska utgå ifrån den aktuella kravprofilen för prorektorsuppdraget som fastställts av styrelsen.

2022-10-05
Universitetsstyrelsen sammanträder

Nomineringskommittén gör en kort presentation i form av en summering av det urval av kandidater som inkommit som förslag för uppdraget som prorektor.

Oktober 2022
Nomineringskommittén samt kommitténs externa rekryteringsstöd intervjuar kandidater.

Innan nomineringskommittén lämnar slutligt förslag till universitetsstyrelsen på vem som bör utses till prorektor ska nomineringskommittén anordna presentation av förslaget och i samband med det inhämta skriftliga synpunkter från universitetets lärare, övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna.

November 2022

2022-11-23
Universitetsstyrelsen sammanträder

Nomineringskommittén lämnar slutligt förslag till styrelsen. I samband med det ska nomineringskommittén också redogöra för hur lärarna och övriga anställda, studenterna och arbetstagarorganisationerna har hörts och vad som framkommit i samband med det samt redogöra för hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Universitetsstyrelsen beslutar om att utse föreslagen person till prorektor för viss tid.

2023-01-01
Ny prorektor tillträder

Innehållsansvarig:Maria Salling
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-30