Till innehåll på sidan

Handläggning av styrdokument

Riktlinje och handläggningsordning för styrdokument

Arbete med styrdokument regleras genom riktlinje om styrdokument (pdf)  och handläggningsordning för arbete med styrdokument (pdf) .

Stöd i arbetet

Vid ledningskansliet  inom det gemensamma verksamhetsstödet finns en arbetsgrupp för styrdokument. Arbetsgruppen är en stödjande och samordnade funktion för allt arbete med styrdokument. Kontakt: styrdokument@kth.se

Mallar

Så här arbetar du med styrdokumentsmallen

  1. Skriv enkelt och vårdat och vad som ska göras/uppnås. Följ Myndigheternas skrivregler  på isof.se.
  2. Läs igenom "utgångspunkter vid utformning och granskning av beslut" på webbsidan för handläggning av ärenden  innan du börjar utarbeta styrdokumentet. Återkom till webbsidan senare under arbetet och granska styrdokumentet utifrån de frågeställningar som ställs på webbsidan.
  3. Styrdokumentets rubrik inleds vanligen med styrdokumentstypen följt av "om" eller "för" och sedan kortfattad beskrivning av innehållet. Exempel: Riktlinje om styrdokument och handläggningsordning för arbete med styrdokument. Om styrdokumentet är avgränsat till en organisatorisk enhet ska det framgå i rubriken. Exempel: Ledningskansliets rutin för Z och ABE-skolans rutiner för Y.
  4. KTH:s egna regler ska vara enkla och konkreta. "Ska" och "bör" används för att markera graden av styrning respektive handlingsfrihet. KTH:s egna regler ska tydligt vara skilda från lagar och andra författningar.
  5. Om bestämmelser i lagar eller andra författningar behöver återges i styrdokumentet ska det göras i oredigerat skick med inramning. Exempel på inramning finns i arbetsordning vid KTH och i styrdokumentsmallen. Överväg om det räcker att hänvisa till bestämmelsen. Exempel på lagrumshänvisning: "I 6 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om betyg på genomgången kurs".
  6. Om en innehållsförteckning behövs ska den placeras direkt under ingressen, se arbetsordning vid KTH som exempel. Innehållsförteckning används främst i mer omfattande styrdokument, såsom antagningsordning vid KTH och riktlinje till anställningsordningen.
  7. Styrdokumentet ska inte innehålla: bilder, länkar, bilagor, sammanfattning, litteraturgenomgångar, bakgrundsbeskrivningar eller annan information.