Till innehåll på sidan

Ett integrerat KTH

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

Det är en styrka för KTH att alla ämnen och utbildningsprogram är samlade under en gemensam teknisk fakultet som utöver klassiska ingenjörsämnen rymmer naturvetenskap, livsvetenskap, arkitektur och design samt humaniora, samhällsvetenskap och lärande.

Utbildningen är en gemensam angelägenhet för KTH. Studenternas tillhörighet handlar i första hand om program. Programmen är skolöverskridande och använder tillgångar – mänskliga och materiella – som finns över hela KTH. I konsekvens med detta ska utbildningen vara ett gemensamt ansvar och utvecklas enligt gemensamma strategier för att upprätthålla högsta kvalitet.

Humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter är nödvändiga för en hållbar teknikutveckling. Komplementära färdigheter som interkulturell kompetens är nödvändiga för samtidens – och framtidens – arbetsmarknad.

Utbildning och forskning är KTH:s kärnuppdrag och ska integreras tydligare i varandra. Fakultetsanställningar ska normalt alltid ha finansiering från både utbildning och forskning, och utbildningsbehovet alltid vägas in vid beslut om inrättande av nya läraranställningar.

Infrastruktur för såväl utbildning som forskning är ett område där integration är nödvändig för att finansiera investeringar. För forskningsinfrastrukturen krävs en gemensam inventeringsprocess följd av övergripande satsningar med bättre utnyttjande och tillgängliggörande som ledord. Samverkan, såväl med strategiska partners som med andra lärosäten, skapar starka förutsättningar för sådana satsningar.

Centrumbildningar möjliggör fokusering under viss tid på ett forskningsområde genom samverkan mellan akademi och näringsliv eller offentliga aktörer. Centra utgör också mötesplatser för forskare och lärare från olika ämnen för bredare kunskap om komplexiteten i problemställningarna. För att bli integrerade delar av KTH krävs att centra får en tydligare definierad plats i organisationen.

Verksamhetsstödet ska vara professionellt och relevant. En koncentration av stödverksamhet till central skolnivå eller KTH-gemensam nivå kan ge högre tillgänglighet och ökad professionalism. Forskningens stödorganisation ska stärkas genom tydligare mål och större integration för att ge forskarna en gemensam ingång till de olika stödfunktionerna. Dessutom ska en satsning göras på Research Intelligence med omvärldsbevakning, analys och proaktivt stöd till forskare.

Ett integrerat KTH

  • har attraktiva utbildningsprogram med utrymme för valfrihet där studenterna enkelt ges tillgång till olika delar av KTH
  • har och rekryterar lärare som kombinerar starkt engagemang för utbildning med internationellt ledande forskning
  • har stark gemensam infrastruktur som används både för utbildning och forskning
  • har utvecklat det centrala stödet till externfinansierad forskning
  • har ett sammanhållet verksamhetsstöd som är professionellt och tillgängligt
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH