Till innehåll på sidan

Ett jämställt KTH

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

För att KTH ska nå ännu längre som framstående tekniskt universitet behövs de bästa studenterna och medarbetarna. Mångfalden är en tillgång, och KTH måste uppfattas som öppet och välkomnande för framstående individer, oavsett deras kön, könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexualitet eller ålder.

Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Det krävs ett djupgående arbete med medvetandegörande och kompetensutveckling när det gäller jämställdhet och värdegrund för att nå målet om ett öppet och välkomnande KTH. Ledare på alla nivåer behöver känna till sitt ansvar och veta hur de ska agera för att främja arbetet. Kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ska integreras i utbildningen för att studenter efter examen ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle. Genusperspektiv ska i ökad utsträckning integreras i forskning.

Den låga andelen kvinnor i flera miljöer och på flera utbildningsprogram visar att rekryteringspotentialen inte utnyttjas. Här behövs särskilda insatser för att ta tillvara de möjligheter till excellens som går KTH förbi. Fakultetsförnyelsen måste präglas av jämställdhet. Utlysningar av fakultetsanställningar ska vara breda och öppna, och föregås av ett inventeringsarbete för att identifiera de bästa kandidaterna. Varje utlysning ska vara en del av en övergripande rekryteringsstrategi för långsiktig fakultetsförnyelse i enlighet med KTH:s övergripande mål.

Medvetenheten om hur jämställdhet kan relateras till social hållbarhet på ett mer generellt sätt behöver öka. Jämställdhetsarbetet ska samordnas på central nivå så att det blir transparent och inspirerande. Arbetet ska utgå från forskning inom området. Det ska identifiera hinder för jämställdhetsintegreringen och bidra till lösningar på hur dessa övervinns. I vissa fall kan det vara fråga om kulturer som behöver förändras och därför kräva mer omfattande insatser.

KTH ska också utåt arbeta för större jämställdhet i akademi och omgivande samhälle, tillsammans med strategiska partners och internationella kontakter. Exempelvis bör KTH kunna verka för att jämställdhet premieras i ranking. KTH ska bidra till att förbättra förutsättningarna för kvinnliga forskare att söka och erhålla stora forskningsanslag.

Fördelning av resurser är en central fråga för att uppnå bättre jämställdhet. Den interna resursfördelningen ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. På ett mer övergripande plan behöver basfinansieringen till fakulteten säkras för att skapa mer jämlika förutsättningar mellan fakultet på olika skolor och avdelningar.

Ett mer jämställt KTH

  • har jämnare fördelning mellan män och kvinnor i verksamhet och beslutande organ
  • har genusmedvetet ledarskap
  • har integrerat genusperspektiv i utbildning och forskning
  • verkar för jämställdhet även utanför KTH
  • har resursfördelning med jämställdhetsperspektiv och jämlika förutsättningar för personal inom olika delar av KTH
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH