Till innehåll på sidan

Ett KTH för en mer digitaliserad värld

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling och förändring i dagens samhälle. KTH ska med sin kompetens på området vara ledande i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Digitalisering innebär att kvaliteten och effektiviteten ökar i olika processer och verksamheter.

Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och bidrar därmed till större mångfald.

Digitaliseringsområdet är föremål för stora forskningssatsningar, såväl från stat och EU som från näringsliv och offentliga aktörer. Detta gäller inte minst hållbarhet, med transporter som tydligt exempel. Satsningarna är tvärvetenskapliga och behöver samordnas för att möta omvärldens behov av utbildning, forskning och innovationer. Den digitala infrastrukturen för forskning ska byggas ut.

Digitaliseringen ger nya möjligheter till samverkan med aktörer inom näringsliv och offentlig sektor som arbetar med digitalisering för att möta samhällets utmaningar. Digitaliseringen skapar också samverkan genom anpassade utbildningar, verksamhetsnära forskning och innovation.

KTH:s verksamhetsstöd kan utvecklas genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter till effektivisering och högre kvalitet och därigenom frigöra resurser för att skapa mervärde i relation till KTH:s övergripande mål.

Ett mer digitaliserat KTH

  • har med digitaliseringens hjälp utvecklat sin utbildning
  • har ökat sin ledande forskning inom digitalisering på olika områden
  • satsar på digitalisering som en viktig del av samverkan med näringsliv och samhälle
  • utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i interna processer
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH