Till innehåll på sidan

Ett KTH för en mer hållbar värld

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

Studenter som utexamineras från KTH ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inom utbildningen ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och en tydlig progression på området säkras. Ingenjörer, arkitekter och lärare med tydlig hållbarhetsprofil på sin utbildning ger ett avgörande bidrag till samhällsförändringen.

Vid KTH bedrivs forskning av avgörande betydelse för att skapa ett hållbart samhälle på vetenskaplig grund. En stor del av all forskning på KTH kan kopplas till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, antingen för att forskningen direkt syftar till tekniska framsteg, eller för att den arbetar med förutsättningar för att nå målen. Hållbar utveckling ska vara en drivkraft för utveckling av nya och befintliga forskningsområden, och de 17 globala målen utgör en tydlig referenspunkt. Målen balanserar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter där jämställdhet och mångfald innefattas.

KTH har starka förutsättningar att bidra inom ett antal forskningsområden med nära koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Det gäller bland annat begränsning av klimatförändringar och utsläpp, cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar stadsutveckling, digitalisering för ett hållbart samhälle, folkhälsa och transporter. Inom dessa områden kan särskilda tvärvetenskapliga och skolövergripande satsningar komma att göras.

KTH har en särskild potential på hållbarhetsområdet bland tekniska universitet eftersom det finns förutsättningar för helhetsperspektiv och systemtänkande. Här finns tillämpad och verksamhetsnära forskning inom teknikvetenskap såväl som mer naturvetenskaplig och grundinriktad forskning. Dessutom finns samhällsvetenskaplig, humanistisk och konstnärlig forskning.

Det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas, inte minst för att skapa ytterligare dynamik i projekt med hållbarhetsperspektiv.

De strategiska partnerskapen med företag, offentlig sektor och internationella universitet utgör mötesplatser för diskussioner kring långsiktiga utmaningar där de globala hållbarhetsmålen utgör en naturlig utgångspunkt. I Stockholmsregionen ska KTH bidra till en hållbar stadsutveckling i samverkan med kommuner, landsting och andra lärosäten.

Campusutvecklingen ska bedrivas med hållbarhet som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden med KTH:s olika campusmiljöer ska lyftas fram. Campusmiljöerna ska vara skyltfönster för forskningen och visa upp innovativa lösningar. KTH:s egna direkta och indirekta miljöpåverkan ska minska, och hållbar utveckling integreras i styrnings- och uppföljningsprocesser.

Ett mer hållbart KTH

  • utexaminerar ingenjörer, arkitekter och lärare som bär aktuell kunskap och drivs av engagemang för att förändra samhället i hållbar riktning
  • utvecklar forskningsområden med hållbarhet som självklar drivkraft
  • utgör en unik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö, där olika perspektiv integreras
  • är i samverkan med sina externa partners en ledande aktör för omställning till ett mer hållbart samhälle
  • har campusmiljöer som tydligt präglas av hållbara lösningar och minskad miljöpåverkan
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH