Till innehåll på sidan

Ett KTH i en global värld

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

KTH:s verksamhet ska i sin helhet präglas av internationell integration. KTH är ett internationellt lärosäte, vars utbildning och forskning ska vara av högsta klass, inte minst för att attrahera internationella studenter, lärare och forskare. Rekrytering av studenter och fakultetsanställda ska göras både nationellt och internationellt. Internationell synlighet är väsentligt för KTH:s varumärke.

De strategiska partnerskapen har visat värdet av fördjupade relationer med samhällsaktörer och internationella universitet. Internationaliseringsarbetet ska bedrivas i dialog med KTH:s strategiska partners. KTH har stor möjlighet att kunna utveckla partnerskap även med internationella företag. Praktik på lämpliga företag kan vara en del i erbjudandet till internationella betalande studenter.

KTH har etablerat fem strategiska partnerskap med universitet i USA, Kina och Singapore. Målsättningen är att öka antalet strategiska partnerskap med universitet som delar KTH:s ambitioner och värden. När det gäller studentrekrytering har KTH framförallt koncentrerat sina insatser till Indien och Kina. Utöver dessa länder är möjligheten att utveckla samarbeten i Sydostasien särskilt intressanta. Vissa prioriteringar kommer att behöva göras mellan de befintliga samarbetena. Samarbetena ska bidra till KTH:s utveckling både när det gäller utbildning och forskning.

Det europeiska samarbetet behöver vitaliseras. Utbytesstudier vid europeiska universitet ska underlättas, och fler studenter behöver förstå värdet av en vistelse vid utländskt universitet. EU:s nästa ramprogram för forskningsfinansiering FP 9 kommer att starta 2020. Här krävs ett proaktivt analys- och informationsarbete och ökat stöd för att skapa förutsättningar för KTH-forskare att konkurrera framgångsrikt.

Lärare och forskare ska vara internationellt aktiva. Den internationella mobiliteten för lärare och forskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländskt universitet är en del i kompetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.

För KTH intressanta universitet kan ligga i länder som av olika skäl är, eller kan bli, kontroversiella ur svensk synvinkel. Här krävs öppna diskussioner utifrån värdegrund och möjligheter att bidra till utveckling, exempelvis på jämställdhetsområdet. Ett etiskt råd ska tillsättas för att bereda denna typ av frågor.

KTH ska vara tvåspråkigt. Marknadsförings- och informationsmaterial ska alltid finnas tillgängligt på både svenska och engelska. På flera håll är KTH:s forskningsmiljöer helt engelskspråkiga. Insatser behöver göras för att stärka svenska språket i dessa miljöer och på så sätt bidra till bättre integration i KTH:s verksamhet och samhället i stort.

Ett mer internationellt KTH

  • har fördjupat och utvidgat sina internationella partnerskap och insatser för studentutbyten och rekrytering
  • har en stor andel studenter som förlagt minst en termin av sina studier utomlands
  • har ökat sina forskningsanslag från EU
  • har ett program som möjliggör regelbundna utlandsvistelser för lärare och forskare
  • har en tydlig strategi för internationell samverkan med etiskt ansvarstagande
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH