Till innehåll på sidan

Ett ledande KTH

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

Ledande utbildning

Ledande utbildning förutsätter ledande forskning. Sambandet mellan utbildning och forskning ska vara tätt – lärarna är forskare och forskarna är lärare. KTH:s utbildning ska vara i världsklass och attrahera de mest lämpade och motiverade studenterna. En hög pedagogisk medvetenhet garanterar att den mest relevanta metoden för varje lärandesituation väljs. Utbildningens digitalisering ska fortsätta med framtagandet av en tydlig strategi där studenternas lärande sätts i fokus. En experimentell lärandemiljö med modern infrastruktur garanterar utbildningens yrkesrelevans. Ett rikt och inkluderande studentliv skapar mervärden och stärker KTH som en attraktiv studiemiljö. KTH behöver införa en tydlig incitamentsstruktur för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra till en utmärkt utbildningsmiljö. Alla lärare ska ha högskolepedagogisk kompetens. Kompetensutveckling för lärare betyder också ämnesfördjupning och relevant arbetslivskontakt.

Ledande forskning

Forskningsgenombrotten kommer ibland där man minst förväntar dem. Grundforskning och nyfikenhetsdriven forskning har en självklar plats på ett tekniskt universitet tillsammans med tillämpad och verksamhetsnära forskning. kth har spetsforskning i världsklass på ett antal områden, som ska lyftas fram tydligare externt och internt. Aktuell och ändamålsenlig infrastruktur är av grundläggande betydelse för framstående forskning. KTH ska kontinuerligt analysera behovet av strategisk forskningsinfrastruktur, och se till att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. Ledande forskning kräver starkt ledarskap som vilar på KTH:s värdegrund och medvetenhet om hållbarhet, jämställdhet och vetenskaplig integritet. Stora projekt och utlysningar kräver samverkan mellan flera aktörer. Här är det viktigt att definiera roller och ansvar, så att KTH bidrar på det mest relevanta sättet.

Ledande samverkan

Att ta ansvar för teknikens roll i samhällsutvecklingen och skapa genomslag och samhällsnytta av utbildning och forskning är centralt för KTH. Detta gäller lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i utbildning och forskning. KTH ska vara fortsatt ledande inom samverkan och samhällsnytta vilket kräver utmanande mål, kontinuerligt lärande, systematik och vidareutveckling. Samverkan och samhällsnytta är en angelägenhet för hela KTH och insatser ska göras på området för att ytterligare öka medvetenheten och engagemanget hos studenterna och medarbetarna.

Ett ledande KTH

  • har utbildning som utgår från ledande forskning och drivs av pedagogiskt kunniga och engagerade lärare med motiverade och engagerade studenter
  • har tillämpningsnära forskning som fördjupas av nyfikenhetsdriven grundforskning och tvärvetenskapligt samarbete
  • präglas av digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet
  • har gemensam infrastruktur av hög klass och drivs framåt med professionellt ledarskap
  • skapar stor samhällsnytta genom ledande samverkan i utbildning och forskning
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH