Till innehåll på sidan

Ett öppet KTH

Ur KTH:s måldokument Utvecklingsplan 2018-2023

KTH ska vara öppet och tillgängligt för omvärlden. Det ska finnas en balans mellan mottaglighet för samhällsutmaningar, kritiska förhållningssätt och ansvarsfullhet i agerande samt kapacitet för att utveckla nya kunskapsfält. Inom ramen för ett KTH finns öppenhet för en stor mångfald, av olika ämnen, traditioner och individer. KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga frioch rättigheter samt en fri och öppen diskussion.

Studenter och personal vid KTH bör vara representativa för samhället i övrigt vad gäller faktorer som kön, socioekonomisk bakgrund och etniskt ursprung. KTH:s placering på flera olika campus bidrar till breddat deltagande.

Utbildningen ska präglas av samhällsrelevans. Samverkan med företag, offentlig sektor och externa organisationer om och i utbildningen är ett viktigt instrument för att uppnå detta. Fortsatt utveckling bör ske kring utmaningsdrivna kurser och projekt, ökad mobilitet för lärare, ökat engagemang av adjungerade och affilierade i undervisning och systematik i examensarbeten med extern koppling. Kreativitet, innovation och entreprenörskap behöver finnas på alla utbildningar. Inslagen av utmaningsdriven utbildning ska öka på alla program. Varje student ska ha tillgång till laborativ infrastruktur som till exempel Maker Spaces.

Alla lärare på KTH behöver ha en aktuell uppfattning om sina studenters kommande yrkesliv. Pedagogiska verktyg ska vidareutvecklas för att integrera arbetslivsperspektivet med relevanta frågeställningar, exempelvis från de strategiska partnerskapen. Skicklighet i samverkan ska utvecklas ytterligare som meriteringsgrund vid anställning och befordran.

I en föränderlig arbetsmarknad med snabb utveckling, inte minst på grund av ökad digitalisering, är kontinuerlig kompetensutveckling en nödvändighet. KTH ska erbjuda kurser som är aktuella och relevanta för yrkesverksamma. KTH ska också kunna erbjuda professionell uppdragsutbildning.

Campusmiljöerna är viktiga kontaktytor mellan akademi och omgivande samhälle. Campusutvecklingen ska bedrivas med större öppenhet som ledord. KTH ska bedriva nära samarbete med de forskningsinstitut som finns på eller nära de olika campus. Med fler studentbostäder ger campusmiljöerna utrymme för studentlivet, som är mycket viktigt för att kth ska vara ett attraktivt lärosäte.

KTH ska erbjuda en utmärkt arbetsmiljö och därigenom vara en attraktiv arbetsgivare. Alla anställda ska ha möjlighet att utvecklas och växa. Respekt och öppenhet för olika uppgifter och kulturer bidrar till givande samarbeten. Transparens i rekryteringen visar på öppenhet och ökar mångfalden. Kompetensutveckling, särskilt internationell sådan, ska uppmuntras. Medarbetare med stort engagemang och hög motivation behöver också en tydlig balans mellan arbete och fritid.

Ett öppet KTH

  • har kreativa och innovativa studiemiljöer
  • har öppna och inbjudande campusmiljöer som präglas av samverkan och studentliv
  • har lärare och forskare som i hög grad rör sig mellan akademi och samhälle
  • bidrar till det livslånga lärandet med relevant och aktuell utbildning
  • erbjuder en god arbetsmiljö präglad av öppenhet och kompetensutveckling
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
Rektors förord
Ett ledande KTH
Ett integrerat KTH
Ett synligt KTH
Ett öppet KTH
Ett KTH för en mer digitaliserad värld
Ett KTH för en mer hållbar värld
Ett KTH i en global värld
Ett jämställt KTH