Till innehåll på sidan

KTH:s forskning

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

Forskningen vid KTH är visionär och ser nya tekniska möjligheter som förbättrar och utvecklar tillvaron för människor. Detta sker genom ett ständigt samspel mellan teknik och människor i en ömsesidig påverkan. KTH är känt för att ha tagit ledningen i globala utmaningar vilket möjliggjorts genom vår ämnesmässiga bredd och genom vårt stora kontaktnät. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling.

KTH tar med självförtroende initiativ till banbrytande forskning. I konkurrensen om forskningsanslag får det lärosäte det bästa utfallet som har forskning med en väl avvägd ämnesmässig bredd, ett stort nätverk och väl utvecklade strategier för forskningsstöd. Fundraising bidrar till den långsiktiga finansieringen och internationell finansiering har också ökat väsentligt. Tillsammans med större basanslag skapar det utrymme för egen fri forskning.

En avgörande tillgång för KTH är vår experimentella infrastruktur. År 2027 har några av de största infrastruktursatsningarna i Sverige genomförts, ett exempel på att det inom allt fler teknikområden är nödvändigt att samverka kring infrastruktur på en internationell arena. Tack vare dessa och egna satsningar har KTH:s forskare tillgång till forskningsinfrastruktur i världsklass.

KTH är ett tekniskt universitet med internationell spetskompetens. De globala utmaningarna kräver samverkan mellan forskare från olika ämnesområden. Alla dessa behöver inte finnas representerade på KTH, men mångvetenskaplig samverkan ska uppmuntras där det är relevant. Stora och tvärvetenskapliga forskningssatsningar kommer att vara nödvändiga.

KTH:s forskning ska vara känd för långsiktig kunskapsutveckling som kan leda till innovativa produkter och tjänster. Ett stort kontaktnät och tydligt stöd till forskare som vill kommersialisera sina innovationer gör KTH till den självklara mötesplatsen mellan akademi och investerare. Detta har bidragit till att en väsentligt större del av KTH:s totala forskningsintäkter kommer från näringslivet.

År 2027 har KTH ingått allianser som kan ha utvecklats till samgående med forskningsinstitut i KTH:s närhet. Betydande synergieffekter finns i en sådan utveckling som bland annat skapar möjligheter att agera gemensamt i förhållande till externa uppdragsgivare.

KTH är år 2027 en eftertraktad samarbetspartner i europeiska och internationella forskningsprojekt. Vi har byggt upp och konsoliderat strategiska allianser med utvalda universitet. I samverkan med andra universitet bedriver KTH gemensamma utbildningsprogram i delar av världen som man bedömt vara av strategisk betydelse. Genom medverkan i institutionella forsknings- och utbildningsstrukturer på europeisk nivå blir KTH:s och Stockholmsregionens innovationsmiljöer integrerade med Europas främsta till gagn för regionens och landets tillväxt.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer