Till innehåll på sidan

KTH:s identitet

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

På KTH arbetar vi för en ljusare framtid. Vid KTH vill vi förbättra samhället och hitta smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Vid KTH är vi i människans tjänst för morgondagens samhälle. En gemensam nämnare för vad KTH vill åstadkomma är en bättre framtid för människor, företag och för samhället i stort. Vi attraherar och utvecklar talanger på alla utbildningsnivåer.

KTH:s viktigaste resurs är dess fakultet. Det är av avgörande betydelse för kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan att fakulteten har en hög vetenskaplig kompetens och bedriver sitt arbete med stort engagemang. Vi värnar om ett aktivt kollegialt inflytande som medel att skapa en ljusare framtid också för KTH.

Vid KTH drivs vi av en passion att göra saker bättre i en dynamisk miljö med kreativa människor. KTH är en plats för den som söker inspiration till nyskapande och utveckling. Kunskapstriangelns tre delar utbildning – forskning – innovation bedrivs vid KTH i ett självklart och integrerat samspel.

KTH är öppet och nyfiket på vad andra gör och vad andra kan bidra med. Vi företräder ett optimistiskt perspektiv och är en arena för att hävda forskningens och utbildningens betydelse för samhällets utveckling. KTH bedriver en regelbunden och insiktsfull omvärldsanalys.

KTH:s arbetsmiljö präglas av respekt för och tillit till individen. Ett positivt förhållningssätt samt ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer utgör grunden för vårt handlande. Mångfald, ansvar för miljö, jämställdhet, gemenskap, öppenhet, mångsidighet, kvalitet, nytänkande och mänsklighet kännetecknar KTH och ska prägla omvärldens uppfattning om oss.

Inom tidigare mansdominerade områden inom KTH finns allt flera kvinnor verksamma, bland annat genom strategiska rekryteringar av professorer och lektorer. Dessa har också kunnat utgöra förebilder för yngre kvinnor. Genus- och mångfaldsfrågor har en självklar plats i utvecklingsarbetet. Det är en styrka att det i KTH:s fakultet finns personer som har erfarenheter och tidigare karriärer från stora delar av världen. Denna mångfald utnyttjas i sammansättningen av de som innehar ledningsuppdrag på olika nivåer. År 2027 är KTH tvåspråkigt.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-11
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer