Till innehåll på sidan

KTH:s omvärld

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

Samhällsförändringar drivs framåt av teknikutveckling och av nya förutsättningar som hotande klimatförändringar och sinande naturtillgångar. Mentalitetsförändringar kan dock ske snabbare än den tekniska utvecklingen. Unga människors vilja att engagera sig tar nya uttryck. Ökat välstånd betyder ökad konkurrens om jordens resurser men också om talanger och investeringar. Livslängdsökningen skapar nya medicinska och tekniska utmaningar för hälso- och sjukvården. Ökade resurser satsas på utbildning i alla länder.

Omvärldens krav och förväntningar på högre utbildning och forskning växer för varje decennium. Forskningen förväntas vara samhällsnyttig såväl ekonomiskt som socialt. Ett universitet som söker efter ny kunskap kan dock inte enbart ägna sig åt dagsaktuella frågor, i synnerhet inte då man aldrig med säkerhet kan säga vilka morgondagens frågor är. Universitetet måste ha en handlingsberedskap att möta det oväntade genom att snabbt kunna satsa på ett nytt och viktigt område, men framför allt genom sin ämnesbredd.

Utbildning och forskning tillhör de starkast expanderande sektorerna i samhället. Globaliseringen av högre utbildning ställer alla universitet inför nya utmaningar. Konkurrensen kommer inte bara från andra universitet i Sverige, utan från hela världen. I tillväxtekonomier runt om i världen bygger man i snabb takt upp excellenta universitet.

Informationstekniken som en integrerad del av människors vardag har förändrat högskolestudierna i grunden till 2027. Konkurrensen är global när kurser i större utsträckning erbjuds via nätet och undervisningsmaterial lätt finns tillgängligt. E-utbildning är en självklar konkurrensfaktor vid val av universitet, och det innebär en särskild utmaning att nå och behålla en ledande position inom både informationsteknisk forskning och e-utbildning.

Det framväxande och allt mer globaliserade tjänstesamhället ställer nya kompetenskrav på ingenjören, bland annat avseende språk, kultur och sociala relationer. Mycket av framtidens innovationer är tjänsteinnovationer baserade på ett systemtänkande. I stället för tekniska produkter kräver konsumenterna – individer och företag – helhetslösningar. I utvecklingen av dessa spelar humaniora och samhällsvetenskap en allt större roll vilket också avspeglas i KTH:s framtida forskning och utbildning.

Utbildningen vid universitet och högskolor är föremål för mediesamhällets uppmärksamhet. För ungdomar är det självklart att granska lärosäten efter vilka karriärer de kan ge. Det akademiska landskapet präglas år 2027 av samverkan, profilering och koncentration för en optimerad användning av tillgängliga resurser. Allianser av olika slag har skapats mellan svenska lärosäten för att nå maximal effekt av nationella anslag till både utbildning och forskning. KTH rekryterar en allt större del av sina studenter på avancerad nivå från andra lärosäten.

År 2027 studerar man längre tid under ungdomsåren och det är vanligt att byta yrke under karriären. Många fortsätter att arbeta till högre ålder. Det livslånga lärandet är en realitet. Reformer av skolsystemet och samhällets behov har lett till att intresset för matematik, teknik och naturvetenskap ökat bland barn och ungdomar.

Att alla lärare vid grundskolans tidiga årskurser åter utbildas i matematik har år 2027 börjat visa synliga resultat i förkunskaper hos studenterna som söker till KTH. För KTH innebär det en utmaning att möta de nya studenterna med konkurrenskraftiga utbildningar.

Kvalitetssäkring av ingenjörsutbildningen har blivit global. Internationella kvalitetsmärkningar har införts, där såväl vetenskaplig kvalitet som professionsrelevans och studiemiljö som helhet bedöms. KTH har stött andra tekniska lärosäten i världen i uppbyggnaden av deras kvalitetsprocesser. Detta har bidragit till ett starkt varumärke för KTH och utökat våra nätverk.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer