Till innehåll på sidan

KTH:s samverkan

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

KTH:s ställning och status har stärkts genom målmedveten samverkan med både små och stora företag och med statliga, regionala och kommunala aktörer. KTH har tagit en aktiv del i förbättringen av den svenska skolan genom sin satsning på lärarutbildning, men också genom olika typer av samarbeten på nationell och regional nivå för att höja lärarnas kompetensnivå inom teknik och naturvetenskap. Detta bidrar verksamt till ett ökat intresse hos barn och ungdomar för teknik och naturvetenskap.

Incitament har etablerats för ökat personutbyte både till KTH i form av adjungerade professurer, industridoktorander och gästlärare och från KTH i form av forskare och doktorander lokaliserade på plats hos KTH:s externa partners, institut, företag, myndigheter, kommuner och landsting. Innovationsförmåga ses som ett väsentligt och mätbart läranderesultat från utbildningarna, utan att de analytiska förmågorna minskar.

Genom ökad rådighet över egna resurser har KTH en större långsiktighet i planeringen, samtidigt som man kan agera snabbare vid förändringar i omvärlden. KTH skapar både djupa och breda strategiska allianser. Allianserna omfattar personal och gemensam infrastruktur liksom gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Målgrupperna är externa finansiärer och uppdragsgivare, inte minst inom svenskt näringsliv.

Stockholmsregionen är en av Europas mest innovativa miljöer. KTH tar inte ensamt ansvar för att föra regionens högre utbildning och forskning till världsklass. Istället har strategiska allianser skapats. Med Stockholms universitet och Karolinska institutet har samverkan utvecklats starkt kring gemensamma satsningar inom såväl forskning som utbildning. Organisatoriskt kan denna samverkan år 2027 till och med ha gått mot en sammanslagning. Allianser och samarbeten har ingåtts med andra högskolor i regionen, till exempel med de konstnärliga högskolorna. Det är också aktuellt att utveckla nya samarbetsformer när det gäller utbildning av högskoleingenjörer i Stockholmsregionen.

För myndigheter, kommun och landsting medför samarbetet med KTH ökade möjligheter att proaktivt hantera samhällets utmaningar. Stockholm har profilerat sig som en framstående universitetsstad. KTH:s globala nätverk med forskning och internationellt näringsliv är attraktivt för forskare och studenter som söker sig till Stockholmsregionen. KTH:s starka forskningsmiljöer inom arkitektur och samhällsbyggnad bidrar starkt till regionens utformning. Visionen är att alla KTH-studenter och gästforskare ska kunna garanteras bostad.

För företagen är det är naturligt att tillsammans med KTH utveckla morgondagens teknik. Studenter och alumner drar fördel av KTH:s näringslivskontakter när de söker arbete. I denna utveckling är KTH en stark partner till företag som söker sig till KTH för att bli del av utbildnings-, forsknings- och innovationskulturen i Stockholm och Mälardalen.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-27
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer